ޔަންމާގެ އާ އިންޖީނު ތައާރަފުކުރުން

14 އޮކްޓޫބަރު 2015: ޔަންމާ އިންޖީނުގެ 60 ހޯސްޕަވަރުގެ އިންޖީނު ބާޒާރަށް ނެރުމަށް އެމްޓީސީސީން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: ޖަޕާނުގެ ޔަންމާ އިންޖީނު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނެރުނީ ރާއްޖޭގައި -- އަވަސް ފޮޓޯ
14 އޮކްޓޫބަރު 2015: ޔަންމާ އިންޖީނުގެ 60 ހޯސްޕަވަރުގެ އިންޖީނު ބާޒާރަށް ނެރުމަށް އެމްޓީސީސީން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: ޖަޕާނުގެ ޔަންމާ އިންޖީނު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނެރުނީ ރާއްޖޭގައި -- އަވަސް ފޮޓޯ