ޓީސީ އާއި ބީޖީގެ މެޗް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބީޖީ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ބައްދަލު ކުރި މެޗް: ގަލޮޅުދަނޑުގެ ވިނަގަނޑު މުޅިން ރަނގަޅު ނުވާތީ ލީގުގެ މެޗްތައް މިވަގުތު ކުޅެމުންދަނީ ޓާފް ދަނޑުގައި: މިއަދު ހަވީރު ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ޓީސީ މޮޅުވީ 3-1 އިން -- ފޮޓޯ: އަަވަސް
އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބީޖީ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ބައްދަލު ކުރި މެޗް: ގަލޮޅުދަނޑުގެ ވިނަގަނޑު މުޅިން ރަނގަޅު ނުވާތީ ލީގުގެ މެޗްތައް މިވަގުތު ކުޅެމުންދަނީ ޓާފް ދަނޑުގައި: މިއަދު ހަވީރު ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ޓީސީ މޮޅުވީ 3-1 އިން -- ފޮޓޯ: އަަވަސް