އެލްބިއަން އާ ފިހާރަ ހުޅުވުން

މާލެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ ދެވަނަ ފިހާރަ މާލޭގެ ޖަނަވަރީމަގުގައި މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ހާޑްވެއާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އިތުރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ ދެވަނަ ފިހާރަ މާލޭގެ ޖަނަވަރީމަގުގައި މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ހާޑްވެއާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އިތުރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ ދެވަނަ ފިހާރަ މާލޭގެ ޖަނަވަރީމަގުގައި މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ހާޑްވެއާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އިތުރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.
މާލެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ ދެވަނަ ފިހާރަ މާލޭގެ ޖަނަވަރީމަގުގައި މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ހާޑްވެއާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އިތުރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ ދެވަނަ ފިހާރަ މާލޭގެ ޖަނަވަރީމަގުގައި މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ހާޑްވެއާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އިތުރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ ދެވަނަ ފިހާރަ މާލޭގެ ޖަނަވަރީމަގުގައި މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ހާޑްވެއާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އިތުރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ ދެވަނަ ފިހާރަ މާލޭގެ ޖަނަވަރީމަގުގައި މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ހާޑްވެއާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އިތުރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ ދެވަނަ ފިހާރަ މާލޭގެ ޖަނަވަރީމަގުގައި މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ހާޑްވެއާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އިތުރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ ދެވަނަ ފިހާރަ މާލޭގެ ޖަނަވަރީމަގުގައި މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ހާޑްވެއާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އިތުރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ ދެވަނަ ފިހާރަ މާލޭގެ ޖަނަވަރީމަގުގައި މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ހާޑްވެއާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އިތުރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ ދެވަނަ ފިހާރަ މާލޭގެ ޖަނަވަރީމަގުގައި މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ހާޑްވެއާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އިތުރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ ދެވަނަ ފިހާރަ މާލޭގެ ޖަނަވަރީމަގުގައި މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ހާޑްވެއާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އިތުރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ ދެވަނަ ފިހާރަ މާލޭގެ ޖަނަވަރީމަގުގައި މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ހާޑްވެއާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އިތުރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ ދެވަނަ ފިހާރަ މާލޭގެ ޖަނަވަރީމަގުގައި މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ހާޑްވެއާގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އިތުރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް