އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2020

5 ނޮވެމްބާރ 2020 -- އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިއްޔެ އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައެވެ. މިފަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
5 ނޮވެމްބާރ 2020 -- އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިއްޔެ އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައެވެ. މިފަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
5 ނޮވެމްބާރ 2020 -- އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިއްޔެ އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައެވެ. މިފަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
5 ނޮވެމްބާރ 2020 -- އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިއްޔެ އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައެވެ. މިފަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
5 ނޮވެމްބާރ 2020 -- އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިއްޔެ އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައެވެ. މިފަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
5 ނޮވެމްބާރ 2020 -- އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިއްޔެ އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައެވެ. މިފަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
5 ނޮވެމްބާރ 2020 -- އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިއްޔެ އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައެވެ. މިފަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
5 ނޮވެމްބާރ 2020 -- އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިއްޔެ އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައެވެ. މިފަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
5 ނޮވެމްބާރ 2020 -- އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިއްޔެ އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައެވެ. މިފަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
5 ނޮވެމްބާރ 2020 -- އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިއްޔެ އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައެވެ. މިފަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
5 ނޮވެމްބާރ 2020 -- އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިއްޔެ އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައެވެ. މިފަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
5 ނޮވެމްބާރ 2020 -- އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިއްޔެ އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައެވެ. މިފަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
5 ނޮވެމްބާރ 2020 -- އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިއްޔެ އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައެވެ. މިފަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
5 ނޮވެމްބާރ 2020 -- އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިއްޔެ އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައެވެ. މިފަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ތާރީޚުގައިވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.