ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ހުޅުވުން

މާލެ، 18 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރިން ހުރީ މާލޭގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވީ މިސްކިތް ރާވައި މިހާރު ބަހައްޓާފައި ވަނީ ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހިންގި ބިމުގަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 18 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރިން ހުރީ މާލޭގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވީ މިސްކިތް ރާވައި މިހާރު ބަހައްޓާފައި ވަނީ ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހިންގި ބިމުގަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 18 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރިން ހުރީ މާލޭގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވީ މިސްކިތް ރާވައި މިހާރު ބަހައްޓާފައި ވަނީ ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހިންގި ބިމުގަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 18 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރިން ހުރީ މާލޭގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވީ މިސްކިތް ރާވައި މިހާރު ބަހައްޓާފައި ވަނީ ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހިންގި ބިމުގަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 18 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރިން ހުރީ މާލޭގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވީ މިސްކިތް ރާވައި މިހާރު ބަހައްޓާފައި ވަނީ ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހިންގި ބިމުގަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 18 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރިން ހުރީ މާލޭގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވީ މިސްކިތް ރާވައި މިހާރު ބަހައްޓާފައި ވަނީ ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހިންގި ބިމުގަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 18 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރިން ހުރީ މާލޭގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވީ މިސްކިތް ރާވައި މިހާރު ބަހައްޓާފައި ވަނީ ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހިންގި ބިމުގަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 18 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރިން ހުރީ މާލޭގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވީ މިސްކިތް ރާވައި މިހާރު ބަހައްޓާފައި ވަނީ ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހިންގި ބިމުގަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 18 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރިން ހުރީ މާލޭގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވީ މިސްކިތް ރާވައި މިހާރު ބަހައްޓާފައި ވަނީ ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހިންގި ބިމުގަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 18 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރިން ހުރީ މާލޭގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވީ މިސްކިތް ރާވައި މިހާރު ބަހައްޓާފައި ވަނީ ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހިންގި ބިމުގަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 18 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރިން ހުރީ މާލޭގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވީ މިސްކިތް ރާވައި މިހާރު ބަހައްޓާފައި ވަނީ ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހިންގި ބިމުގަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 18 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރިން ހުރީ މާލޭގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވީ މިސްކިތް ރާވައި މިހާރު ބަހައްޓާފައި ވަނީ ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހިންގި ބިމުގަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 18 ނޮވެމްބަރ 2020 -- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރިން ހުރީ މާލޭގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވީ މިސްކިތް ރާވައި މިހާރު ބަހައްޓާފައި ވަނީ ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހިންގި ބިމުގަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް