ކޭޕާކްގެ މަސައްކަތްތައް

ހުޅުމާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑަށް ފަހު ރީ ޝެޑިއުލްކޮށް މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކޭޕާކްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ: ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން 14 ބުރިއަށް ހަދާ ފައިވާ ކޭޕާކް ކޮންޑަމީނިއަމްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ ޝިޖިއާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތެރީންނެވެ. ކޭޕާކްގެ ތަރައްގީ ކުރަން ހަންބޯއިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ ނިޔަކަށް މުޅީން މަސައްކަތް ނިންމާށެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އިބްރާހިމް ނަޝީދު
ހުޅުމާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑަށް ފަހު ރީ ޝެޑިއުލްކޮށް މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކޭޕާކްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ: ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން 14 ބުރިއަށް ހަދާ ފައިވާ ކޭޕާކް ކޮންޑަމީނިއަމްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ ޝިޖިއާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތެރީންނެވެ. ކޭޕާކްގެ ތަރައްގީ ކުރަން ހަންބޯއިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ ނިޔަކަށް މުޅީން މަސައްކަތް ނިންމާށެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އިބްރާހިމް ނަޝީދު
ހުޅުމާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑަށް ފަހު ރީ ޝެޑިއުލްކޮށް މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކޭޕާކްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ: ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން 14 ބުރިއަށް ހަދާ ފައިވާ ކޭޕާކް ކޮންޑަމީނިއަމްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ ޝިޖިއާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތެރީންނެވެ. ކޭޕާކްގެ ތަރައްގީ ކުރަން ހަންބޯއިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ ނިޔަކަށް މުޅީން މަސައްކަތް ނިންމާށެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އިބްރާހިމް ނަޝީދު
ހުޅުމާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑަށް ފަހު ރީ ޝެޑިއުލްކޮށް މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކޭޕާކްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ: ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން 14 ބުރިއަށް ހަދާ ފައިވާ ކޭޕާކް ކޮންޑަމީނިއަމްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ ޝިޖިއާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތެރީންނެވެ. ކޭޕާކްގެ ތަރައްގީ ކުރަން ހަންބޯއިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ ނިޔަކަށް މުޅީން މަސައްކަތް ނިންމާށެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އިބްރާހިމް ނަޝީދު
ހުޅުމާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑަށް ފަހު ރީ ޝެޑިއުލްކޮށް މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކޭޕާކްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ: ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން 14 ބުރިއަށް ހަދާ ފައިވާ ކޭޕާކް ކޮންޑަމީނިއަމްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ ޝިޖިއާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތެރީންނެވެ. ކޭޕާކްގެ ތަރައްގީ ކުރަން ހަންބޯއިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ ނިޔަކަށް މުޅީން މަސައްކަތް ނިންމާށެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އިބްރާހިމް ނަޝީދު
ހުޅުމާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑަށް ފަހު ރީ ޝެޑިއުލްކޮށް މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކޭޕާކްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ: ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން 14 ބުރިއަށް ހަދާ ފައިވާ ކޭޕާކް ކޮންޑަމީނިއަމްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ ޝިޖިއާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތެރީންނެވެ. ކޭޕާކްގެ ތަރައްގީ ކުރަން ހަންބޯއިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ ނިޔަކަށް މުޅީން މަސައްކަތް ނިންމާށެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އިބްރާހިމް ނަޝީދު
ހުޅުމާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑަށް ފަހު ރީ ޝެޑިއުލްކޮށް މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކޭޕާކްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ: ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން 14 ބުރިއަށް ހަދާ ފައިވާ ކޭޕާކް ކޮންޑަމީނިއަމްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ ޝިޖިއާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތެރީންނެވެ. ކޭޕާކްގެ ތަރައްގީ ކުރަން ހަންބޯއިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ ނިޔަކަށް މުޅީން މަސައްކަތް ނިންމާށެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އިބްރާހިމް ނަޝީދު
ހުޅުމާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑަށް ފަހު ރީ ޝެޑިއުލްކޮށް މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކޭޕާކްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ: ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން 14 ބުރިއަށް ހަދާ ފައިވާ ކޭޕާކް ކޮންޑަމީނިއަމްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ ޝިޖިއާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތެރީންނެވެ. ކޭޕާކްގެ ތަރައްގީ ކުރަން ހަންބޯއިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ ނިޔަކަށް މުޅީން މަސައްކަތް ނިންމާށެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އިބްރާހިމް ނަޝީދު
ހުޅުމާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑަށް ފަހު ރީ ޝެޑިއުލްކޮށް މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކޭޕާކްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ: ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން 14 ބުރިއަށް ހަދާ ފައިވާ ކޭޕާކް ކޮންޑަމީނިއަމްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ ޝިޖިއާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތެރީންނެވެ. ކޭޕާކްގެ ތަރައްގީ ކުރަން ހަންބޯއިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ ނިޔަކަށް މުޅީން މަސައްކަތް ނިންމާށެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އިބްރާހިމް ނަޝީދު
ހުޅުމާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑަށް ފަހު ރީ ޝެޑިއުލްކޮށް މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކޭޕާކްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ: ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން 14 ބުރިއަށް ހަދާ ފައިވާ ކޭޕާކް ކޮންޑަމީނިއަމްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ ޝިޖިއާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތެރީންނެވެ. ކޭޕާކްގެ ތަރައްގީ ކުރަން ހަންބޯއިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ ނިޔަކަށް މުޅީން މަސައްކަތް ނިންމާށެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އިބްރާހިމް ނަޝީދު