އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުން

މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރ 2020 -- މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ކެމްޕޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މަސައްކަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ލޯންޗުކުރި ކެމްޕޭނެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް