އިތިއޯޕިއާ ރެފިއުޖީން

23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެ ގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ
23، ޑިސެމްބަރ 2020 -- ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް އިތިއޯޕިއާގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވަނީ ސޫދާންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މީހުން އުޅޭ ގެތަކާއި، ދަނޑު ބިންތަކާއި، ތަކެތި ދޫކޮށްލާފަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހުނީ އިތިއޯޕިއާގެ ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ ޓައިގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިސާބަކާއި ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހަނގުރާމަ އަކަށް ބަދަލު ވުމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ސޫދަން ގެ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފައިމަގުގައި ދަތުރު ކުރި އިރު، ސަލާމަތުން ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހުން ބަސް ނުވަތަ ލޮރީ ތަކަށް ލާފައި ފޮނުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކަށެވެ. މި ބަސްތަކާއި ލޮރީތައް ވަނީ މީހުން އަރާ ފުރިބާރުވެފައެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޭޕީ