ވެއްޓުނު ފްލައިޓްގެ ބައިތައް ހޯދުން

11 ޖަނަވަރީ 2021 -- އިންޑޮނޭޝިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ސްރިވިޖަޔާ އެއާގެ، ބޯއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ފުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަަށް ފަހު ރެސްކިޔު ޓީމްތަކުން ސަރަހައްދު ހޯދަމުން ގެންދާއިރު މަތިންދާބޯޓާ ގުޅުންހުރި ބައިތައް ފެންނަމުން ދާ ކަމަށް ވެއެވެ.
11 ޖަނަވަރީ 2021 -- އިންޑޮނޭޝިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ސްރިވިޖަޔާ އެއާގެ، ބޯއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ފުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަަށް ފަހު ރެސްކިޔު ޓީމްތަކުން ސަރަހައްދު ހޯދަމުން ގެންދާއިރު މަތިންދާބޯޓާ ގުޅުންހުރި ބައިތައް ފެންނަމުން ދާ ކަމަށް ވެއެވެ.
11 ޖަނަވަރީ 2021 -- އިންޑޮނޭޝިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ސްރިވިޖަޔާ އެއާގެ، ބޯއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ފުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަަށް ފަހު ރެސްކިޔު ޓީމްތަކުން ސަރަހައްދު ހޯދަމުން ގެންދާއިރު މަތިންދާބޯޓާ ގުޅުންހުރި ބައިތައް ފެންނަމުން ދާ ކަމަށް ވެއެވެ.
11 ޖަނަވަރީ 2021 -- އިންޑޮނޭޝިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ސްރިވިޖަޔާ އެއާގެ، ބޯއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ފުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަަށް ފަހު ރެސްކިޔު ޓީމްތަކުން ސަރަހައްދު ހޯދަމުން ގެންދާއިރު މަތިންދާބޯޓާ ގުޅުންހުރި ބައިތައް ފެންނަމުން ދާ ކަމަށް ވެއެވެ.
11 ޖަނަވަރީ 2021 -- އިންޑޮނޭޝިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ސްރިވިޖަޔާ އެއާގެ، ބޯއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ފުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަަށް ފަހު ރެސްކިޔު ޓީމްތަކުން ސަރަހައްދު ހޯދަމުން ގެންދާއިރު މަތިންދާބޯޓާ ގުޅުންހުރި ބައިތައް ފެންނަމުން ދާ ކަމަށް ވެއެވެ.
11 ޖަނަވަރީ 2021 -- އިންޑޮނޭޝިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ސްރިވިޖަޔާ އެއާގެ، ބޯއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ފުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަަށް ފަހު ރެސްކިޔު ޓީމްތަކުން ސަރަހައްދު ހޯދަމުން ގެންދާއިރު މަތިންދާބޯޓާ ގުޅުންހުރި ބައިތައް ފެންނަމުން ދާ ކަމަށް ވެއެވެ.
11 ޖަނަވަރީ 2021 -- އިންޑޮނޭޝިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ސްރިވިޖަޔާ އެއާގެ، ބޯއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ފުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަަށް ފަހު ރެސްކިޔު ޓީމްތަކުން ސަރަހައްދު ހޯދަމުން ގެންދާއިރު މަތިންދާބޯޓާ ގުޅުންހުރި ބައިތައް ފެންނަމުން ދާ ކަމަށް ވެއެވެ.
11 ޖަނަވަރީ 2021 -- އިންޑޮނޭޝިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ސްރިވިޖަޔާ އެއާގެ، ބޯއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ފުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަަށް ފަހު ރެސްކިޔު ޓީމްތަކުން ސަރަހައްދު ހޯދަމުން ގެންދާއިރު މަތިންދާބޯޓާ ގުޅުންހުރި ބައިތައް ފެންނަމުން ދާ ކަމަށް ވެއެވެ.
11 ޖަނަވަރީ 2021 -- އިންޑޮނޭޝިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ސްރިވިޖަޔާ އެއާގެ، ބޯއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ފުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަަށް ފަހު ރެސްކިޔު ޓީމްތަކުން ސަރަހައްދު ހޯދަމުން ގެންދާއިރު މަތިންދާބޯޓާ ގުޅުންހުރި ބައިތައް ފެންނަމުން ދާ ކަމަށް ވެއެވެ.
11 ޖަނަވަރީ 2021 -- އިންޑޮނޭޝިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ސްރިވިޖަޔާ އެއާގެ، ބޯއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ފުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަަށް ފަހު ރެސްކިޔު ޓީމްތަކުން ސަރަހައްދު ހޯދަމުން ގެންދާއިރު މަތިންދާބޯޓާ ގުޅުންހުރި ބައިތައް ފެންނަމުން ދާ ކަމަށް ވެއެވެ.
11 ޖަނަވަރީ 2021 -- އިންޑޮނޭޝިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ސްރިވިޖަޔާ އެއާގެ، ބޯއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ފުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަަށް ފަހު ރެސްކިޔު ޓީމްތަކުން ސަރަހައްދު ހޯދަމުން ގެންދާއިރު މަތިންދާބޯޓާ ގުޅުންހުރި ބައިތައް ފެންނަމުން ދާ ކަމަށް ވެއެވެ.
11 ޖަނަވަރީ 2021 -- އިންޑޮނޭޝިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ސްރިވިޖަޔާ އެއާގެ، ބޯއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ފުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަަށް ފަހު ރެސްކިޔު ޓީމްތަކުން ސަރަހައްދު ހޯދަމުން ގެންދާއިރު މަތިންދާބޯޓާ ގުޅުންހުރި ބައިތައް ފެންނަމުން ދާ ކަމަށް ވެއެވެ.