ރައީސް ގައުމާ މުހާތަބު ކުރެއްވުން

25 އޮކްޓޫބަރު 2015: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ގައުމާ މުހާތަބު ކުރެއްވި އެވެ. ރައީސްގެ ތަގުރީރުގައި ރާއްޖޭގެ މިހަރުގެ ހާލަތު އޮޅުން ފިލުވައި ދެއްވާ އަޅަން ގަސްދު ކުރައްވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް ވިދާޅުވެ ދެއްވި އިރު ނޫސްވެރިންގެ ބައެއް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
25 އޮކްޓޫބަރު 2015: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ގައުމާ މުހާތަބު ކުރެއްވި އެވެ. ރައީސްގެ ތަގުރީރުގައި ރާއްޖޭގެ މިހަރުގެ ހާލަތު އޮޅުން ފިލުވައި ދެއްވާ އަޅަން ގަސްދު ކުރައްވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް ވިދާޅުވެ ދެއްވި އިރު ނޫސްވެރިންގެ ބައެއް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް