އިދިކޮޅުގެ މުޒާހަރާ

މާލެ، 25 ޖެނުއަރީ 2021 -- ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން މާލޭގައި ވަނީ މުޒާހަރާއެއްކޮށްފަ އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި އިންތިހާބާބެހޭ މަރުކަޒު ކައިރީގެ އިތުރުން ބައެއް މަގުތަކުގައި ކުރި އެ މުޒާހަރާގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑުއުފުލުމުގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ވެސް ގޮވާލާފައި ވެއެވެ. މި މުޒާހަރާގައި 23 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅުގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއް ރަހީމާއި ދެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ބައެއް ލީޑަރުން ހިމެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 25 ޖެނުއަރީ 2021 -- ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން މާލޭގައި ވަނީ މުޒާހަރާއެއްކޮށްފަ އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި އިންތިހާބާބެހޭ މަރުކަޒު ކައިރީގެ އިތުރުން ބައެއް މަގުތަކުގައި ކުރި އެ މުޒާހަރާގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑުއުފުލުމުގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ވެސް ގޮވާލާފައި ވެއެވެ. މި މުޒާހަރާގައި 23 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅުގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއް ރަހީމާއި ދެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ބައެއް ލީޑަރުން ހިމެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 25 ޖެނުއަރީ 2021 -- ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން މާލޭގައި ވަނީ މުޒާހަރާއެއްކޮށްފަ އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި އިންތިހާބާބެހޭ މަރުކަޒު ކައިރީގެ އިތުރުން ބައެއް މަގުތަކުގައި ކުރި އެ މުޒާހަރާގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑުއުފުލުމުގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ވެސް ގޮވާލާފައި ވެއެވެ. މި މުޒާހަރާގައި 23 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅުގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއް ރަހީމާއި ދެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ބައެއް ލީޑަރުން ހިމެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 25 ޖެނުއަރީ 2021 -- ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން މާލޭގައި ވަނީ މުޒާހަރާއެއްކޮށްފަ އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި އިންތިހާބާބެހޭ މަރުކަޒު ކައިރީގެ އިތުރުން ބައެއް މަގުތަކުގައި ކުރި އެ މުޒާހަރާގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑުއުފުލުމުގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ވެސް ގޮވާލާފައި ވެއެވެ. މި މުޒާހަރާގައި 23 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅުގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއް ރަހީމާއި ދެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ބައެއް ލީޑަރުން ހިމެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 25 ޖެނުއަރީ 2021 -- ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން މާލޭގައި ވަނީ މުޒާހަރާއެއްކޮށްފަ އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި އިންތިހާބާބެހޭ މަރުކަޒު ކައިރީގެ އިތުރުން ބައެއް މަގުތަކުގައި ކުރި އެ މުޒާހަރާގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑުއުފުލުމުގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ވެސް ގޮވާލާފައި ވެއެވެ. މި މުޒާހަރާގައި 23 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅުގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއް ރަހީމާއި ދެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ބައެއް ލީޑަރުން ހިމެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 25 ޖެނުއަރީ 2021 -- ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން މާލޭގައި ވަނީ މުޒާހަރާއެއްކޮށްފަ އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި އިންތިހާބާބެހޭ މަރުކަޒު ކައިރީގެ އިތުރުން ބައެއް މަގުތަކުގައި ކުރި އެ މުޒާހަރާގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑުއުފުލުމުގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ވެސް ގޮވާލާފައި ވެއެވެ. މި މުޒާހަރާގައި 23 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅުގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއް ރަހީމާއި ދެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ބައެއް ލީޑަރުން ހިމެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 25 ޖެނުއަރީ 2021 -- ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން މާލޭގައި ވަނީ މުޒާހަރާއެއްކޮށްފަ އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި އިންތިހާބާބެހޭ މަރުކަޒު ކައިރީގެ އިތުރުން ބައެއް މަގުތަކުގައި ކުރި އެ މުޒާހަރާގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑުއުފުލުމުގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ވެސް ގޮވާލާފައި ވެއެވެ. މި މުޒާހަރާގައި 23 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅުގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއް ރަހީމާއި ދެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ބައެއް ލީޑަރުން ހިމެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 25 ޖެނުއަރީ 2021 -- ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން މާލޭގައި ވަނީ މުޒާހަރާއެއްކޮށްފަ އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި އިންތިހާބާބެހޭ މަރުކަޒު ކައިރީގެ އިތުރުން ބައެއް މަގުތަކުގައި ކުރި އެ މުޒާހަރާގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑުއުފުލުމުގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ވެސް ގޮވާލާފައި ވެއެވެ. މި މުޒާހަރާގައި 23 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅުގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއް ރަހީމާއި ދެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ބައެއް ލީޑަރުން ހިމެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް