ނިއު އާއި މަހިބަދޫ

29 އޮކްޓޫބަރު 2015: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު: ކެޕްޓަން އައްސަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) އާއި މުހައްމަދު ޝިފާން (ކުޑައްޓޭ) ޖަހައިދިން ލަނޑުން މަހިބަދޫ 2-1 އިން ބަލިކޮށް، ނިއު ރޭ ވަނީ ފަރަގު ބޮޑުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މިއަދު ވިކްޓަރީ އާއި ޓީސީގެ މެޗް ހަމަހަމަވެގެން ދިއުމުން ނިއުއަށް ވަނީ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފަހި ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
29 އޮކްޓޫބަރު 2015: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު: ކެޕްޓަން އައްސަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) އާއި މުހައްމަދު ޝިފާން (ކުޑައްޓޭ) ޖަހައިދިން ލަނޑުން މަހިބަދޫ 2-1 އިން ބަލިކޮށް، ނިއު ރޭ ވަނީ ފަރަގު ބޮޑުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މިއަދު ވިކްޓަރީ އާއި ޓީސީގެ މެޗް ހަމަހަމަވެގެން ދިއުމުން ނިއުއަށް ވަނީ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފަހި ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް