އެމްޑީޕީގެ "މިންޖުވާން" މުޒާހަރާ

30 އޮކްޓޫބަރު 2015: އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއިން މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ކުރި އެވެ. "މިންޖުވާން" މި ނަމުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ލަވަ ޖަހައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލި އިރު ބައެއް ތަންތަނަށް ހުއްޓި ތިބެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
30 އޮކްޓޫބަރު 2015: އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއިން މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ކުރި އެވެ. "މިންޖުވާން" މި ނަމުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ލަވަ ޖަހައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލި އިރު ބައެއް ތަންތަނަށް ހުއްޓި ތިބެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
30 އޮކްޓޫބަރު 2015: އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއިން މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ކުރި އެވެ. "މިންޖުވާން" މި ނަމުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ލަވަ ޖަހައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލި އިރު ބައެއް ތަންތަނަށް ހުއްޓި ތިބެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
30 އޮކްޓޫބަރު 2015: އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއިން މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ކުރި އެވެ. "މިންޖުވާން" މި ނަމުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ލަވަ ޖަހައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލި އިރު ބައެއް ތަންތަނަށް ހުއްޓި ތިބެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
30 އޮކްޓޫބަރު 2015: އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއިން މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ކުރި އެވެ. "މިންޖުވާން" މި ނަމުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ލަވަ ޖަހައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލި އިރު ބައެއް ތަންތަނަށް ހުއްޓި ތިބެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
30 އޮކްޓޫބަރު 2015: އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއިން މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ކުރި އެވެ. "މިންޖުވާން" މި ނަމުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ލަވަ ޖަހައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލި އިރު ބައެއް ތަންތަނަށް ހުއްޓި ތިބެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
30 އޮކްޓޫބަރު 2015: އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއިން މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ކުރި އެވެ. "މިންޖުވާން" މި ނަމުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ލަވަ ޖަހައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލި އިރު ބައެއް ތަންތަނަށް ހުއްޓި ތިބެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
30 އޮކްޓޫބަރު 2015: އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއިން މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ކުރި އެވެ. "މިންޖުވާން" މި ނަމުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ލަވަ ޖަހައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލި އިރު ބައެއް ތަންތަނަށް ހުއްޓި ތިބެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
30 އޮކްޓޫބަރު 2015: އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއިން މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ކުރި އެވެ. "މިންޖުވާން" މި ނަމުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ލަވަ ޖަހައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލި އިރު ބައެއް ތަންތަނަށް ހުއްޓި ތިބެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
30 އޮކްޓޫބަރު 2015: އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއިން މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ކުރި އެވެ. "މިންޖުވާން" މި ނަމުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ލަވަ ޖަހައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލި އިރު ބައެއް ތަންތަނަށް ހުއްޓި ތިބެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
30 އޮކްޓޫބަރު 2015: އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއިން މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ކުރި އެވެ. "މިންޖުވާން" މި ނަމުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ލަވަ ޖަހައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލި އިރު ބައެއް ތަންތަނަށް ހުއްޓި ތިބެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
30 އޮކްޓޫބަރު 2015: އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއިން މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ކުރި އެވެ. "މިންޖުވާން" މި ނަމުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ލަވަ ޖަހައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލި އިރު ބައެއް ތަންތަނަށް ހުއްޓި ތިބެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް