ފަތާ ޓްރެކްގެ ޕްލެޓްފޯމް

މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2021 -- ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ފަތާ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް އޮންނަނީ އެންމެ ޓްރެކެއް. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމްއެއް ގާއިމް ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު އަދި ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވަ އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެ ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ވެސް ނިމުމުންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2021 -- ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ފަތާ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް އޮންނަނީ އެންމެ ޓްރެކެއް. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމްއެއް ގާއިމް ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު އަދި ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވަ އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެ ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ވެސް ނިމުމުންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2021 -- ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ފަތާ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް އޮންނަނީ އެންމެ ޓްރެކެއް. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމްއެއް ގާއިމް ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު އަދި ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވަ އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެ ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ވެސް ނިމުމުންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2021 -- ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ފަތާ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް އޮންނަނީ އެންމެ ޓްރެކެއް. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމްއެއް ގާއިމް ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު އަދި ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވަ އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެ ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ވެސް ނިމުމުންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2021 -- ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ފަތާ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް އޮންނަނީ އެންމެ ޓްރެކެއް. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމްއެއް ގާއިމް ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު އަދި ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވަ އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެ ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ވެސް ނިމުމުންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2021 -- ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ފަތާ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް އޮންނަނީ އެންމެ ޓްރެކެއް. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމްއެއް ގާއިމް ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު އަދި ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވަ އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެ ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ވެސް ނިމުމުންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2021 -- ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ފަތާ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް އޮންނަނީ އެންމެ ޓްރެކެއް. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމްއެއް ގާއިމް ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު އަދި ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވަ އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެ ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ވެސް ނިމުމުންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2021 -- ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ފަތާ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް އޮންނަނީ އެންމެ ޓްރެކެއް. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމްއެއް ގާއިމް ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު އަދި ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވަ އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެ ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ވެސް ނިމުމުންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2021 -- ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ފަތާ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް އޮންނަނީ އެންމެ ޓްރެކެއް. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމްއެއް ގާއިމް ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު އަދި ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވަ އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެ ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ވެސް ނިމުމުންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2021 -- ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ފަތާ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް އޮންނަނީ އެންމެ ޓްރެކެއް. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމްއެއް ގާއިމް ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު އަދި ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވަ އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެ ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ވެސް ނިމުމުންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2021 -- ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ފަތާ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް އޮންނަނީ އެންމެ ޓްރެކެއް. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމްއެއް ގާއިމް ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު އަދި ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވަ އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެ ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ވެސް ނިމުމުންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2021 -- ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ފަތާ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް އޮންނަނީ އެންމެ ޓްރެކެއް. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމްއެއް ގާއިމް ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު އަދި ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވަ އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެ ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ވެސް ނިމުމުންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް