ރަންދިހަ ފަހެއްގެ ހަފުލާ

2 ނޮވެމްބަރު 2015: ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރޭ ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓު ސީރީސް "ރަންދިހަ ފަހެއް" ތައާރަފުކުރުން: ދަރުބާރުގޭގައި "ރަންދިހަ ފަހެއް"ގެ ނޫޓު ސީރީސް ނެރުނީ ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން މި ސީރިޒް ނެރުން ފަސް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އާ ނޫޓު ސީރީޒް ނެރެ ދެއްވީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަދި މިހާރުގެ ފިނޭސްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ
2 ނޮވެމްބަރު 2015: ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރޭ ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓު ސީރީސް "ރަންދިހަ ފަހެއް" ތައާރަފުކުރުން: ދަރުބާރުގޭގައި "ރަންދިހަ ފަހެއް"ގެ ނޫޓު ސީރީސް ނެރުނީ ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން މި ސީރިޒް ނެރުން ފަސް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އާ ނޫޓު ސީރީޒް ނެރެ ދެއްވީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަދި މިހާރުގެ ފިނޭސްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ
2 ނޮވެމްބަރު 2015: ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރޭ ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓު ސީރީސް "ރަންދިހަ ފަހެއް" ތައާރަފުކުރުން: ދަރުބާރުގޭގައި "ރަންދިހަ ފަހެއް"ގެ ނޫޓު ސީރީސް ނެރުނީ ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން މި ސީރިޒް ނެރުން ފަސް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އާ ނޫޓު ސީރީޒް ނެރެ ދެއްވީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަދި މިހާރުގެ ފިނޭސްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އާދަމް. --
2 ނޮވެމްބަރު 2015: ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރޭ ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓު ސީރީސް "ރަންދިހަ ފަހެއް" ތައާރަފުކުރުން: ދަރުބާރުގޭގައި "ރަންދިހަ ފަހެއް"ގެ ނޫޓު ސީރީސް ނެރުނީ ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން މި ސީރިޒް ނެރުން ފަސް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އާ ނޫޓު ސީރީޒް ނެރެ ދެއްވީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަދި މިހާރުގެ ފިނޭސްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ
2 ނޮވެމްބަރު 2015: ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރޭ ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓު ސީރީސް "ރަންދިހަ ފަހެއް" ތައާރަފުކުރުން: ދަރުބާރުގޭގައި "ރަންދިހަ ފަހެއް"ގެ ނޫޓު ސީރީސް ނެރުނީ ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން މި ސީރިޒް ނެރުން ފަސް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އާ ނޫޓު ސީރީޒް ނެރެ ދެއްވީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަދި މިހާރުގެ ފިނޭސްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ
2 ނޮވެމްބަރު 2015: ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރޭ ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓު ސީރީސް "ރަންދިހަ ފަހެއް" ތައާރަފުކުރުން: ދަރުބާރުގޭގައި "ރަންދިހަ ފަހެއް"ގެ ނޫޓު ސީރީސް ނެރުނީ ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން މި ސީރިޒް ނެރުން ފަސް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އާ ނޫޓު ސީރީޒް ނެރެ ދެއްވީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަދި މިހާރުގެ ފިނޭސްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ
2 ނޮވެމްބަރު 2015: ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރޭ ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓު ސީރީސް "ރަންދިހަ ފަހެއް" ތައާރަފުކުރުން: ދަރުބާރުގޭގައި "ރަންދިހަ ފަހެއް"ގެ ނޫޓު ސީރީސް ނެރުނީ ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން މި ސީރިޒް ނެރުން ފަސް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އާ ނޫޓު ސީރީޒް ނެރެ ދެއްވީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަދި މިހާރުގެ ފިނޭސްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ
2 ނޮވެމްބަރު 2015: ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރޭ ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓު ސީރީސް "ރަންދިހަ ފަހެއް" ތައާރަފުކުރުން: ދަރުބާރުގޭގައި "ރަންދިހަ ފަހެއް"ގެ ނޫޓު ސީރީސް ނެރުނީ ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން މި ސީރިޒް ނެރުން ފަސް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އާ ނޫޓު ސީރީޒް ނެރެ ދެއްވީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަދި މިހާރުގެ ފިނޭސްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ
2 ނޮވެމްބަރު 2015: ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރޭ ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓު ސީރީސް "ރަންދިހަ ފަހެއް" ތައާރަފުކުރުން: ދަރުބާރުގޭގައި "ރަންދިހަ ފަހެއް"ގެ ނޫޓު ސީރީސް ނެރުނީ ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން މި ސީރިޒް ނެރުން ފަސް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އާ ނޫޓު ސީރީޒް ނެރެ ދެއްވީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަދި މިހާރުގެ ފިނޭސްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ
2 ނޮވެމްބަރު 2015: ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރޭ ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓު ސީރީސް "ރަންދިހަ ފަހެއް" ތައާރަފުކުރުން: ދަރުބާރުގޭގައި "ރަންދިހަ ފަހެއް"ގެ ނޫޓު ސީރީސް ނެރުނީ ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން މި ސީރިޒް ނެރުން ފަސް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އާ ނޫޓު ސީރީޒް ނެރެ ދެއްވީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަދި މިހާރުގެ ފިނޭސްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ
2 ނޮވެމްބަރު 2015: ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރޭ ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓު ސީރީސް "ރަންދިހަ ފަހެއް" ތައާރަފުކުރުން: ދަރުބާރުގޭގައި "ރަންދިހަ ފަހެއް"ގެ ނޫޓު ސީރީސް ނެރުނީ ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން މި ސީރިޒް ނެރުން ފަސް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އާ ނޫޓު ސީރީޒް ނެރެ ދެއްވީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަދި މިހާރުގެ ފިނޭސްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ
2 ނޮވެމްބަރު 2015: ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރޭ ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓު ސީރީސް "ރަންދިހަ ފަހެއް" ތައާރަފުކުރުން: ދަރުބާރުގޭގައި "ރަންދިހަ ފަހެއް"ގެ ނޫޓު ސީރީސް ނެރުނީ ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން މި ސީރިޒް ނެރުން ފަސް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އާ ނޫޓު ސީރީޒް ނެރެ ދެއްވީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަދި މިހާރުގެ ފިނޭސްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ
2 ނޮވެމްބަރު 2015: ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރޭ ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓު ސީރީސް "ރަންދިހަ ފަހެއް" ތައާރަފުކުރުން: ދަރުބާރުގޭގައި "ރަންދިހަ ފަހެއް"ގެ ނޫޓު ސީރީސް ނެރުނީ ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން މި ސީރިޒް ނެރުން ފަސް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އާ ނޫޓު ސީރީޒް ނެރެ ދެއްވީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަދި މިހާރުގެ ފިނޭސްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ