މަލީހު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުން

މާލެ، 22 މާޗް 2021- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ކުރީގެ ވަޒީރު މުހައްމަދު މަލީހު ހާޒިރު ކުރުން: ކޮމެޓީގައި ގާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވެ ވަޑައިގަތުމަށް މަލީހް ޖަމާލް ދެކޮޅުހެއްދެވި އެވެ. މަލީހް މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރެއްވީ އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ޖަވާބުދާރިވެވަޑައިގަތުމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުންނަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ކުރެއްވި ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 22 މާޗް 2021- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ކުރީގެ ވަޒީރު މުހައްމަދު މަލީހު ހާޒިރު ކުރުން: ކޮމެޓީގައި ގާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވެ ވަޑައިގަތުމަށް މަލީހް ޖަމާލް ދެކޮޅުހެއްދެވި އެވެ. މަލީހް މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރެއްވީ އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ޖަވާބުދާރިވެވަޑައިގަތުމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުންނަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ކުރެއްވި ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 22 މާޗް 2021- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ކުރީގެ ވަޒީރު މުހައްމަދު މަލީހު ހާޒިރު ކުރުން: ކޮމެޓީގައި ގާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވެ ވަޑައިގަތުމަށް މަލީހް ޖަމާލް ދެކޮޅުހެއްދެވި އެވެ. މަލީހް މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރެއްވީ އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ޖަވާބުދާރިވެވަޑައިގަތުމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުންނަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ކުރެއްވި ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 22 މާޗް 2021- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ކުރީގެ ވަޒީރު މުހައްމަދު މަލީހު ހާޒިރު ކުރުން: ކޮމެޓީގައި ގާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވެ ވަޑައިގަތުމަށް މަލީހް ޖަމާލް ދެކޮޅުހެއްދެވި އެވެ. މަލީހް މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރެއްވީ އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ޖަވާބުދާރިވެވަޑައިގަތުމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުންނަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ކުރެއްވި ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 22 މާޗް 2021- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ކުރީގެ ވަޒީރު މުހައްމަދު މަލީހު ހާޒިރު ކުރުން: ކޮމެޓީގައި ގާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވެ ވަޑައިގަތުމަށް މަލީހް ޖަމާލް ދެކޮޅުހެއްދެވި އެވެ. މަލީހް މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރެއްވީ އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ޖަވާބުދާރިވެވަޑައިގަތުމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުންނަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ކުރެއްވި ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 22 މާޗް 2021- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ކުރީގެ ވަޒީރު މުހައްމަދު މަލީހު ހާޒިރު ކުރުން: ކޮމެޓީގައި ގާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވެ ވަޑައިގަތުމަށް މަލީހް ޖަމާލް ދެކޮޅުހެއްދެވި އެވެ. މަލީހް މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރެއްވީ އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ޖަވާބުދާރިވެވަޑައިގަތުމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުންނަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ކުރެއްވި ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 22 މާޗް 2021- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ކުރީގެ ވަޒީރު މުހައްމަދު މަލީހު ހާޒިރު ކުރުން: ކޮމެޓީގައި ގާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވެ ވަޑައިގަތުމަށް މަލީހް ޖަމާލް ދެކޮޅުހެއްދެވި އެވެ. މަލީހް މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރެއްވީ އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ޖަވާބުދާރިވެވަޑައިގަތުމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުންނަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ކުރެއްވި ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް