އެމްއެންޑީއެފްގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން

3 ނޮވެމްބަރު 2015: ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި: މި ހިނގާލުން މާލޭގެ ބައެއ މަގުތަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކާއި އާންމުންގެ މީހުން ޝަރަފުގެ ހިނގަލުން ބަލައިލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
3 ނޮވެމްބަރު 2015: ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި: މި ހިނގާލުން މާލޭގެ ބައެއ މަގުތަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކާއި އާންމުންގެ މީހުން ޝަރަފުގެ ހިނގަލުން ބަލައިލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
3 ނޮވެމްބަރު 2015: ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި: މި ހިނގާލުން މާލޭގެ ބައެއ މަގުތަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކާއި އާންމުންގެ މީހުން ޝަރަފުގެ ހިނގަލުން ބަލައިލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
3 ނޮވެމްބަރު 2015: ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި: މި ހިނގާލުން މާލޭގެ ބައެއ މަގުތަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކާއި އާންމުންގެ މީހުން ޝަރަފުގެ ހިނގަލުން ބަލައިލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
3 ނޮވެމްބަރު 2015: ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި: މި ހިނގާލުން މާލޭގެ ބައެއ މަގުތަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކާއި އާންމުންގެ މީހުން ޝަރަފުގެ ހިނގަލުން ބަލައިލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
3 ނޮވެމްބަރު 2015: ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި: މި ހިނގާލުން މާލޭގެ ބައެއ މަގުތަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކާއި އާންމުންގެ މީހުން ޝަރަފުގެ ހިނގަލުން ބަލައިލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
3 ނޮވެމްބަރު 2015: ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި: މި ހިނގާލުން މާލޭގެ ބައެއ މަގުތަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކާއި އާންމުންގެ މީހުން ޝަރަފުގެ ހިނގަލުން ބަލައިލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
3 ނޮވެމްބަރު 2015: ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި: މި ހިނގާލުން މާލޭގެ ބައެއ މަގުތަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކާއި އާންމުންގެ މީހުން ޝަރަފުގެ ހިނގަލުން ބަލައިލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
3 ނޮވެމްބަރު 2015: ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި: މި ހިނގާލުން މާލޭގެ ބައެއ މަގުތަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކާއި އާންމުންގެ މީހުން ޝަރަފުގެ ހިނގަލުން ބަލައިލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
3 ނޮވެމްބަރު 2015: ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި: މި ހިނގާލުން މާލޭގެ ބައެއ މަގުތަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކާއި އާންމުންގެ މީހުން ޝަރަފުގެ ހިނގަލުން ބަލައިލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
3 ނޮވެމްބަރު 2015: ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި: މި ހިނގާލުން މާލޭގެ ބައެއ މަގުތަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކާއި އާންމުންގެ މީހުން ޝަރަފުގެ ހިނގަލުން ބަލައިލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
3 ނޮވެމްބަރު 2015: ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި: މި ހިނގާލުން މާލޭގެ ބައެއ މަގުތަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކާއި އާންމުންގެ މީހުން ޝަރަފުގެ ހިނގަލުން ބަލައިލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
3 ނޮވެމްބަރު 2015: ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި: މި ހިނގާލުން މާލޭގެ ބައެއ މަގުތަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކާއި އާންމުންގެ މީހުން ޝަރަފުގެ ހިނގަލުން ބަލައިލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
3 ނޮވެމްބަރު 2015: ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު މާލޭގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި: މި ހިނގާލުން މާލޭގެ ބައެއ މަގުތަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކާއި އާންމުންގެ މީހުން ޝަރަފުގެ ހިނގަލުން ބަލައިލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު