ފުވައްމުލަކުގައި ފެންބޮޑުވުން

ފުވައްމުލައް، 29 މާޗް 2021 - ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި ދެކުނުގެ ފުވައްމުލަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީވެފަ އެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ގިނަ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ، ބައެއް ގޭގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލައި ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބުނު އިރު ފުވައްމުލަކުގެ 90 ގެއަކުން ފެން ހިންދަން ޖެހުނެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވެ އެވެ.
ފުވައްމުލައް، 29 މާޗް 2021 - ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި ދެކުނުގެ ފުވައްމުލަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީވެފަ އެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ގިނަ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ، ބައެއް ގޭގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލައި ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބުނު އިރު ފުވައްމުލަކުގެ 90 ގެއަކުން ފެން ހިންދަން ޖެހުނެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވެ އެވެ.