ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ފާސްކުރުން

މިއަދު މެންދުރު، އެއްމަސްދުވަހަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރުމާ ގުޅިގެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ދަނީ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލައި ފާސްކުރަމުންނެވެ. މި ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ސްޓެލްކޯ ކައިރި ސަހަރައްދުގައި ބޮމެެއް އޮތްކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން އެ ސަރަހައްދު ބަލައި ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ބުނެފައިވަނީ އެސަރަހައްދުގައި ބޮމެއް ނެތްކަމަށެވެ.
މިއަދު މެންދުރު، އެއްމަސްދުވަހަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރުމާ ގުޅިގެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ދަނީ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލައި ފާސްކުރަމުންނެވެ. މި ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ސްޓެލްކޯ ކައިރި ސަހަރައްދުގައި ބޮމެެއް އޮތްކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން އެ ސަރަހައްދު ބަލައި ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ބުނެފައިވަނީ އެސަރަހައްދުގައި ބޮމެއް ނެތްކަމަށެވެ.