ފުރަތަމަ ލޮކްޑައުނަށް އަހަރެއް

މާލެ، އޭޕްރިލް 16، 2021: ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރަކީ ދުނިޔެ "ހުއްޓުނު" އަހަރެކެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް މަޑުޖަައްސާލަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓްވެ، އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި އަދި މަގުމަތިވި އަހަރެކެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އިގްތިސޯދު ފުނޑުފުނޑުވި ވަރަށް ހިތްދަތި އަހަރެކެވެ. އިއްޔެއަކީ ކޮވިޑް-19 ފުރަތަމަ ކޭސް، މާލެއިން ފެނުނުތަނާ އެއް ހައަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ، އޭޕްރީލް 15، 2020 ގައި މާލެއިން އަންހެނަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މުމާއި ގުޅިގެން މުޅި މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަޝްޙާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރިލް 16، 2021: ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރަކީ ދުނިޔެ "ހުއްޓުނު" އަހަރެކެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް މަޑުޖަައްސާލަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓްވެ، އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި އަދި މަގުމަތިވި އަހަރެކެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އިގްތިސޯދު ފުނޑުފުނޑުވި ވަރަށް ހިތްދަތި އަހަރެކެވެ. އިއްޔެއަކީ ކޮވިޑް-19 ފުރަތަމަ ކޭސް، މާލެއިން ފެނުނުތަނާ އެއް ހައަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ، އޭޕްރީލް 15، 2020 ގައި މާލެއިން އަންހެނަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މުމާއި ގުޅިގެން މުޅި މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަޝްޙާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރިލް 16، 2021: ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރަކީ ދުނިޔެ "ހުއްޓުނު" އަހަރެކެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް މަޑުޖަައްސާލަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓްވެ، އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި އަދި މަގުމަތިވި އަހަރެކެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އިގްތިސޯދު ފުނޑުފުނޑުވި ވަރަށް ހިތްދަތި އަހަރެކެވެ. އިއްޔެއަކީ ކޮވިޑް-19 ފުރަތަމަ ކޭސް، މާލެއިން ފެނުނުތަނާ އެއް ހައަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ، އޭޕްރީލް 15، 2020 ގައި މާލެއިން އަންހެނަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މުމާއި ގުޅިގެން މުޅި މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަޝްޙާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރިލް 16، 2021: ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރަކީ ދުނިޔެ "ހުއްޓުނު" އަހަރެކެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް މަޑުޖަައްސާލަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓްވެ، އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި އަދި މަގުމަތިވި އަހަރެކެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އިގްތިސޯދު ފުނޑުފުނޑުވި ވަރަށް ހިތްދަތި އަހަރެކެވެ. އިއްޔެއަކީ ކޮވިޑް-19 ފުރަތަމަ ކޭސް، މާލެއިން ފެނުނުތަނާ އެއް ހައަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ، އޭޕްރީލް 15، 2020 ގައި މާލެއިން އަންހެނަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މުމާއި ގުޅިގެން މުޅި މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަޝްޙާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރިލް 16، 2021: ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރަކީ ދުނިޔެ "ހުއްޓުނު" އަހަރެކެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް މަޑުޖަައްސާލަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓްވެ، އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި އަދި މަގުމަތިވި އަހަރެކެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އިގްތިސޯދު ފުނޑުފުނޑުވި ވަރަށް ހިތްދަތި އަހަރެކެވެ. އިއްޔެއަކީ ކޮވިޑް-19 ފުރަތަމަ ކޭސް، މާލެއިން ފެނުނުތަނާ އެއް ހައަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ، އޭޕްރީލް 15، 2020 ގައި މާލެއިން އަންހެނަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މުމާއި ގުޅިގެން މުޅި މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަޝްޙާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރިލް 16، 2021: ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރަކީ ދުނިޔެ "ހުއްޓުނު" އަހަރެކެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް މަޑުޖަައްސާލަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓްވެ، އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި އަދި މަގުމަތިވި އަހަރެކެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އިގްތިސޯދު ފުނޑުފުނޑުވި ވަރަށް ހިތްދަތި އަހަރެކެވެ. އިއްޔެއަކީ ކޮވިޑް-19 ފުރަތަމަ ކޭސް، މާލެއިން ފެނުނުތަނާ އެއް ހައަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ، އޭޕްރީލް 15، 2020 ގައި މާލެއިން އަންހެނަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މުމާއި ގުޅިގެން މުޅި މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަޝްޙާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރިލް 16، 2021: ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރަކީ ދުނިޔެ "ހުއްޓުނު" އަހަރެކެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް މަޑުޖަައްސާލަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓްވެ، އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި އަދި މަގުމަތިވި އަހަރެކެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އިގްތިސޯދު ފުނޑުފުނޑުވި ވަރަށް ހިތްދަތި އަހަރެކެވެ. އިއްޔެއަކީ ކޮވިޑް-19 ފުރަތަމަ ކޭސް، މާލެއިން ފެނުނުތަނާ އެއް ހައަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ، އޭޕްރީލް 15، 2020 ގައި މާލެއިން އަންހެނަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މުމާއި ގުޅިގެން މުޅި މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަޝްޙާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ ފުރަބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ މަގުތަކެއް ފަޅުވެ ކޮންމެސް ވަރަކަށް ކުނިގިނަވިއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވެމްކޯގެ ޓީމް މަގުތަކަށް ނިކުމެ ސާފު ކުރަން ފެށިއެވެ.
މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފަ އޮތްއިރު މާލެ ހުޅުމާލެ ބުރިޖް އަރާ ފައިބާ ހިސާބު ފުލުހުން ޗެކްޕޯސްޓް ޖަހައިގެން .
މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފަ އޮތްއިރު މާލެ ހުޅުމާލެ ބުރިޖް އަރާ ފައިބާ ހިސާބު ފުލުހުން ޗެކްޕޯސްޓް ޖަހައިގެން .
މާލެ މަގު ތަކުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުން އިތުރު ކުރި.
ލޮކްޑައުން ގައި ސިފައިން ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން.
ލޮކްޑައުން ގައި ސިފައިން ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން.
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގެ އެކި ތަންތަނުގައި ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް އަންގައިދޭ ޕޯސްޓަރުތައް ހަރުކުރި.
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް މާލޭގެ ހުރިހާ މަގުތަކެއް ޑިސްއިންފެކްތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދިއުމުގައި މޯލްޑިވިއަން އިން އެހީތެރިވާން ފެށިއެވެ. މ
ސުކޫލްތައް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އެކި ދަންފަޅިތަކަށް ބަހާލައިގެން ގައިދުރުކޮށް ކިޔެވުން ފެށިއެވެ.
ބޭންކްތައް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހިދުމަތް ދޭން ހުޅުވާލުމާއި އެކު، ގިނަ ބަޔަކު ކިއު ހެދިއެވެ.
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގެ ހުރިހާ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތައް އާންމުންނަށް ބަންދު ކުރިއެވެ.
މާލޭ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ގިނަ މީހުން ވަގުތު ހޭދަކުރީ އާއިލާ އާއި އެކު ގޭގައެވެ. ބެލްކަނީ ތަކުގެ ނަސީބު ލިބުނު ގިނަ މީހުން ބެލްކަނީ ތަކުން ދުރަށް ނުދެއެވެ.
ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކުގެ ތެރެއިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ފަތިސް ގަޑި ހާއްސަކުރިއެވެ. މިގަޑި ތަކުގައި ގިނަ މީހުން ނިކުމެ އުޅުނީ ކަސްރަތު ކުރަންށެވެ.
ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނަށް ހަވީރު ގަޑި ހާއްސަކުރިއެވެ. އަދި ބެލެނިވެރިންނާއި އެކު ގިނަ ކުޑަކުދިންތަކެއް ހަވީރު ގަޑި މަގުތަކަށް ނިކުމެ އުޅުނެވެ.
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމުން، މޯލްޑިވިއަން އިން ލަންކާއަށް ހާއްސަ ކާގޯ ފްލައިޓް އެއް ބޭއްވިއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ލަންކާގައި ދިރިއުޅުމާއި ގުޅިގެން އާއިލާތަކުން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެއްޝެހި ފޮނުވިއެވެ.