އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު

އިންޑިއާ، 29 އެޕްރީލް 2021 -- އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައި އޮކްސިޖަން ވެސް ހުސްވެފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާއިން ރެކޯޑް އަދަދުތަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ސްޓޭޓް ތަކުން އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު، ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލް ތަކެއްގެ އެނދުތައް ފުރިފައި ވެއެވެ. އަދި އޮކްސިޖަން ލިބެން ދެން އެތައް ބަޔަކު ކިއުގައި ގިނަ އިރުތަކަކަށް ތިބެން ޖެހެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމު ތަކުން ދަނީ އިންޑިއާ އަށް މިހާރު އެހީވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް އޭޕީ
އިންޑިއާ، 29 އެޕްރީލް 2021 -- އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައި އޮކްސިޖަން ވެސް ހުސްވެފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާއިން ރެކޯޑް އަދަދުތަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ސްޓޭޓް ތަކުން އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު، ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލް ތަކެއްގެ އެނދުތައް ފުރިފައި ވެއެވެ. އަދި އޮކްސިޖަން ލިބެން ދެން އެތައް ބަޔަކު ކިއުގައި ގިނަ އިރުތަކަކަށް ތިބެން ޖެހެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމު ތަކުން ދަނީ އިންޑިއާ އަށް މިހާރު އެހީވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް އޭޕީ
އިންޑިއާ، 29 އެޕްރީލް 2021 -- އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައި އޮކްސިޖަން ވެސް ހުސްވެފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާއިން ރެކޯޑް އަދަދުތަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ސްޓޭޓް ތަކުން އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު، ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލް ތަކެއްގެ އެނދުތައް ފުރިފައި ވެއެވެ. އަދި އޮކްސިޖަން ލިބެން ދެން އެތައް ބަޔަކު ކިއުގައި ގިނަ އިރުތަކަކަށް ތިބެން ޖެހެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމު ތަކުން ދަނީ އިންޑިއާ އަށް މިހާރު އެހީވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް އޭޕީ
އިންޑިއާ، 29 އެޕްރީލް 2021 -- އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައި އޮކްސިޖަން ވެސް ހުސްވެފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާއިން ރެކޯޑް އަދަދުތަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ސްޓޭޓް ތަކުން އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު، ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލް ތަކެއްގެ އެނދުތައް ފުރިފައި ވެއެވެ. އަދި އޮކްސިޖަން ލިބެން ދެން އެތައް ބަޔަކު ކިއުގައި ގިނަ އިރުތަކަކަށް ތިބެން ޖެހެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމު ތަކުން ދަނީ އިންޑިއާ އަށް މިހާރު އެހީވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް އޭޕީ
އިންޑިއާ، 29 އެޕްރީލް 2021 -- އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައި އޮކްސިޖަން ވެސް ހުސްވެފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާއިން ރެކޯޑް އަދަދުތަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ސްޓޭޓް ތަކުން އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު، ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލް ތަކެއްގެ އެނދުތައް ފުރިފައި ވެއެވެ. އަދި އޮކްސިޖަން ލިބެން ދެން އެތައް ބަޔަކު ކިއުގައި ގިނަ އިރުތަކަކަށް ތިބެން ޖެހެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމު ތަކުން ދަނީ އިންޑިއާ އަށް މިހާރު އެހީވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް އޭޕީ
އިންޑިއާ، 29 އެޕްރީލް 2021 -- އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައި އޮކްސިޖަން ވެސް ހުސްވެފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާއިން ރެކޯޑް އަދަދުތަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ސްޓޭޓް ތަކުން އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު، ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލް ތަކެއްގެ އެނދުތައް ފުރިފައި ވެއެވެ. އަދި އޮކްސިޖަން ލިބެން ދެން އެތައް ބަޔަކު ކިއުގައި ގިނަ އިރުތަކަކަށް ތިބެން ޖެހެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމު ތަކުން ދަނީ އިންޑިއާ އަށް މިހާރު އެހީވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް އޭޕީ
އިންޑިއާ، 29 އެޕްރީލް 2021 -- އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައި އޮކްސިޖަން ވެސް ހުސްވެފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާއިން ރެކޯޑް އަދަދުތަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ސްޓޭޓް ތަކުން އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު، ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލް ތަކެއްގެ އެނދުތައް ފުރިފައި ވެއެވެ. އަދި އޮކްސިޖަން ލިބެން ދެން އެތައް ބަޔަކު ކިއުގައި ގިނަ އިރުތަކަކަށް ތިބެން ޖެހެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމު ތަކުން ދަނީ އިންޑިއާ އަށް މިހާރު އެހީވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް އޭޕީ
އިންޑިއާ، 29 އެޕްރީލް 2021 -- އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައި އޮކްސިޖަން ވެސް ހުސްވެފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާއިން ރެކޯޑް އަދަދުތަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ސްޓޭޓް ތަކުން އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު، ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލް ތަކެއްގެ އެނދުތައް ފުރިފައި ވެއެވެ. އަދި އޮކްސިޖަން ލިބެން ދެން އެތައް ބަޔަކު ކިއުގައި ގިނަ އިރުތަކަކަށް ތިބެން ޖެހެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމު ތަކުން ދަނީ އިންޑިއާ އަށް މިހާރު އެހީވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް އޭޕީ
އިންޑިއާ، 29 އެޕްރީލް 2021 -- އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައި އޮކްސިޖަން ވެސް ހުސްވެފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާއިން ރެކޯޑް އަދަދުތަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ސްޓޭޓް ތަކުން އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު، ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލް ތަކެއްގެ އެނދުތައް ފުރިފައި ވެއެވެ. އަދި އޮކްސިޖަން ލިބެން ދެން އެތައް ބަޔަކު ކިއުގައި ގިނަ އިރުތަކަކަށް ތިބެން ޖެހެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމު ތަކުން ދަނީ އިންޑިއާ އަށް މިހާރު އެހީވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް އޭޕީ
އިންޑިއާ، 29 އެޕްރީލް 2021 -- އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައި އޮކްސިޖަން ވެސް ހުސްވެފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާއިން ރެކޯޑް އަދަދުތަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ސްޓޭޓް ތަކުން އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު، ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލް ތަކެއްގެ އެނދުތައް ފުރިފައި ވެއެވެ. އަދި އޮކްސިޖަން ލިބެން ދެން އެތައް ބަޔަކު ކިއުގައި ގިނަ އިރުތަކަކަށް ތިބެން ޖެހެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމު ތަކުން ދަނީ އިންޑިއާ އަށް މިހާރު އެހީވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް އޭޕީ
އިންޑިއާ، 29 އެޕްރީލް 2021 -- އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައި އޮކްސިޖަން ވެސް ހުސްވެފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާއިން ރެކޯޑް އަދަދުތަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ސްޓޭޓް ތަކުން އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު، ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލް ތަކެއްގެ އެނދުތައް ފުރިފައި ވެއެވެ. އަދި އޮކްސިޖަން ލިބެން ދެން އެތައް ބަޔަކު ކިއުގައި ގިނަ އިރުތަކަކަށް ތިބެން ޖެހެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމު ތަކުން ދަނީ އިންޑިއާ އަށް މިހާރު އެހީވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް އޭޕީ