ރެއާލް ބަލިވެ، ބާސެލޯނާއަށް އެއްވަނަ ލިބުން

ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ސާޖިއޯ ރާމޯސް ޖެހި ލަނޑުން ރެއާލް އަށް ކުރި ލިބުނު ނަމަވެސް އެ ޓީމު ވަނީ ރޭ ސެވިއްޔާ އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ. މިހެންވެ ލީގުގެ އެއްވަނަ މަގާމު އެ ޓީމަށް ގެއްލި މިހާރު އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ ބާސެލޯނާ އަށެވެ. އެ ޓީމު ރޭ މޮޅުވީ ވިޔަރެއާލް އަތުން 3-0އިންނެވެ.
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ސާޖިއޯ ރާމޯސް ޖެހި ލަނޑުން ރެއާލް އަށް ކުރި ލިބުނު ނަމަވެސް އެ ޓީމު ވަނީ ރޭ ސެވިއްޔާ އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ. މިހެންވެ ލީގުގެ އެއްވަނަ މަގާމު އެ ޓީމަށް ގެއްލި މިހާރު އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ ބާސެލޯނާ އަށެވެ. އެ ޓީމު ރޭ މޮޅުވީ ވިޔަރެއާލް އަތުން 3-0އިންނެވެ.