އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށްދޭ ހަމަލާ

ފަލަސްތީން، 12 މޭ 2021 -- ފަލަސްތީނުގެ ޝައިހު ޖައްރާހުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ގަދަބާރުން ނެރެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައި ފަލަސްތީނުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމުން ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގަމުންނެވެ. މުސްލިމުންގެ ހަރަމްފުޅެއް ކަމަށްވާ އަގްސާ މިސްކިތަކަށް ވަދެގެނެ އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބޭ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަަމަލާ ދެއެވެ. އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ލާއިންސާނީ ގިނަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު ދުނިޔެ ވަނީ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. ހަމަލާ ތަކުގައި މިދިއަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުދި ބޮޑު އެތައް ބަޔަކާއި އަންހެނުން ވަނީ ޝަހީދު ވެފައިވާއިރު 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައި ވެއެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަލްޖަޒީރާ
ފަލަސްތީން، 12 މޭ 2021 -- ފަލަސްތީނުގެ ޝައިހު ޖައްރާހުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ގަދަބާރުން ނެރެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައި ފަލަސްތީނުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމުން ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގަމުންނެވެ. މުސްލިމުންގެ ހަރަމްފުޅެއް ކަމަށްވާ އަގްސާ މިސްކިތަކަށް ވަދެގެނެ އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބޭ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަަމަލާ ދެއެވެ. އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ލާއިންސާނީ ގިނަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު ދުނިޔެ ވަނީ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. ހަމަލާ ތަކުގައި މިދިއަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުދި ބޮޑު އެތައް ބަޔަކާއި އަންހެނުން ވަނީ ޝަހީދު ވެފައިވާއިރު 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައި ވެއެވެ -- ފޮޓޯތައް: އަލްޖަޒީރާ
ފަލަސްތީން، 12 މޭ 2021 -- ފަލަސްތީނުގެ ޝައިހު ޖައްރާހުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ގަދަބާރުން ނެރެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައި ފަލަސްތީނުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމުން ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގަމުންނެވެ. މުސްލިމުންގެ ހަރަމްފުޅެއް ކަމަށްވާ އަގްސާ މިސްކިތަކަށް ވަދެގެނެ އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބޭ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަަމަލާ ދެއެވެ. އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ލާއިންސާނީ ގިނަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު ދުނިޔެ ވަނީ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. ހަމަލާ ތަކުގައި މިދިއަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުދި ބޮޑު އެތައް ބަޔަކާއި އަންހެނުން ވަނީ ޝަހީދު ވެފައިވާއިރު 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައި ވެއެވެ -- ފޮޓޯތައް: އަލްޖަޒީރާ
ފަލަސްތީން، 12 މޭ 2021 -- ފަލަސްތީނުގެ ޝައިހު ޖައްރާހުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ގަދަބާރުން ނެރެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައި ފަލަސްތީނުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމުން ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގަމުންނެވެ. މުސްލިމުންގެ ހަރަމްފުޅެއް ކަމަށްވާ އަގްސާ މިސްކިތަކަށް ވަދެގެނެ އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބޭ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަަމަލާ ދެއެވެ. އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ލާއިންސާނީ ގިނަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު ދުނިޔެ ވަނީ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. ހަމަލާ ތަކުގައި މިދިއަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުދި ބޮޑު އެތައް ބަޔަކާއި އަންހެނުން ވަނީ ޝަހީދު ވެފައިވާއިރު 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައި ވެއެވެ -- ފޮޓޯތައް: އަލްޖަޒީރާ
ފަލަސްތީން، 12 މޭ 2021 -- ފަލަސްތީނުގެ ޝައިހު ޖައްރާހުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ގަދަބާރުން ނެރެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައި ފަލަސްތީނުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމުން ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގަމުންނެވެ. މުސްލިމުންގެ ހަރަމްފުޅެއް ކަމަށްވާ އަގްސާ މިސްކިތަކަށް ވަދެގެނެ އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބޭ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަަމަލާ ދެއެވެ. އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ލާއިންސާނީ ގިނަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު ދުނިޔެ ވަނީ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. ހަމަލާ ތަކުގައި މިދިއަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުދި ބޮޑު އެތައް ބަޔަކާއި އަންހެނުން ވަނީ ޝަހީދު ވެފައިވާއިރު 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައި ވެއެވެ -- ފޮޓޯތައް: އަލްޖަޒީރާ
ފަލަސްތީން، 12 މޭ 2021 -- ފަލަސްތީނުގެ ޝައިހު ޖައްރާހުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ގަދަބާރުން ނެރެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައި ފަލަސްތީނުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމުން ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގަމުންނެވެ. މުސްލިމުންގެ ހަރަމްފުޅެއް ކަމަށްވާ އަގްސާ މިސްކިތަކަށް ވަދެގެނެ އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބޭ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަަމަލާ ދެއެވެ. އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ލާއިންސާނީ ގިނަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު ދުނިޔެ ވަނީ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. ހަމަލާ ތަކުގައި މިދިއަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުދި ބޮޑު އެތައް ބަޔަކާއި އަންހެނުން ވަނީ ޝަހީދު ވެފައިވާއިރު 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައި ވެއެވެ -- ފޮޓޯތައް: އަލްޖަޒީރާ
ފަލަސްތީން، 12 މޭ 2021 -- ފަލަސްތީނުގެ ޝައިހު ޖައްރާހުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ގަދަބާރުން ނެރެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައި ފަލަސްތީނުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމުން ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގަމުންނެވެ. މުސްލިމުންގެ ހަރަމްފުޅެއް ކަމަށްވާ އަގްސާ މިސްކިތަކަށް ވަދެގެނެ އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބޭ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަަމަލާ ދެއެވެ. އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ލާއިންސާނީ ގިނަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު ދުނިޔެ ވަނީ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. ހަމަލާ ތަކުގައި މިދިއަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުދި ބޮޑު އެތައް ބަޔަކާއި އަންހެނުން ވަނީ ޝަހީދު ވެފައިވާއިރު 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައި ވެއެވެ -- ފޮޓޯތައް: އަލްޖަޒީރާ
ފަލަސްތީން، 12 މޭ 2021 -- ފަލަސްތީނުގެ ޝައިހު ޖައްރާހުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ގަދަބާރުން ނެރެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައި ފަލަސްތީނުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމުން ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގަމުންނެވެ. މުސްލިމުންގެ ހަރަމްފުޅެއް ކަމަށްވާ އަގްސާ މިސްކިތަކަށް ވަދެގެނެ އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބޭ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަަމަލާ ދެއެވެ. އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ލާއިންސާނީ ގިނަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު ދުނިޔެ ވަނީ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. ހަމަލާ ތަކުގައި މިދިއަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުދި ބޮޑު އެތައް ބަޔަކާއި އަންހެނުން ވަނީ ޝަހީދު ވެފައިވާއިރު 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައި ވެއެވެ -- ފޮޓޯތައް: އަލްޖަޒީރާ
ފަލަސްތީން، 12 މޭ 2021 -- ފަލަސްތީނުގެ ޝައިހު ޖައްރާހުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ގަދަބާރުން ނެރެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައި ފަލަސްތީނުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމުން ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގަމުންނެވެ. މުސްލިމުންގެ ހަރަމްފުޅެއް ކަމަށްވާ އަގްސާ މިސްކިތަކަށް ވަދެގެނެ އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބޭ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަަމަލާ ދެއެވެ. އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ލާއިންސާނީ ގިނަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު ދުނިޔެ ވަނީ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. ހަމަލާ ތަކުގައި މިދިއަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުދި ބޮޑު އެތައް ބަޔަކާއި އަންހެނުން ވަނީ ޝަހީދު ވެފައިވާއިރު 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައި ވެއެވެ -- ފޮޓޯތައް: އަލްޖަޒީރާ
ފަލަސްތީން، 12 މޭ 2021 -- ފަލަސްތީނުގެ ޝައިހު ޖައްރާހުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ގަދަބާރުން ނެރެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައި ފަލަސްތީނުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމުން ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގަމުންނެވެ. މުސްލިމުންގެ ހަރަމްފުޅެއް ކަމަށްވާ އަގްސާ މިސްކިތަކަށް ވަދެގެނެ އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބޭ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަަމަލާ ދެއެވެ. އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ލާއިންސާނީ ގިނަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު ދުނިޔެ ވަނީ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. ހަމަލާ ތަކުގައި މިދިއަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުދި ބޮޑު އެތައް ބަޔަކާއި އަންހެނުން ވަނީ ޝަހީދު ވެފައިވާއިރު 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައި ވެއެވެ . -- ފޮޓޯތައް: އަލްޖަޒީރާ