އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް

އާ ރަންވޭ އަޅަން ބިން ހިއްކާފައި: މި ތަނުގައި އަޅާފައިވަނީ އެންމެ ޒަމާރީ ރަންވޭއެއް -- އަވަސް އާކައިވް ފޮޓޯ
އާ ރަންވޭ އަޅަން ބިން ހިއްކާފައި: މި ތަނުގައި އަޅާފައިވަނީ އެންމެ ޒަމާރީ ރަންވޭއެއް -- އަވަސް އާކައިވް ފޮޓޯ
އާ ރަންވޭގައި ތާރުޅައި ނިމުމުގެ މަރުހަލާގައި -- އަވަސް އާކައިވް ފޮޓޯ
ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ ބީޔޫސީޖީ ކުންފުނިން ކުރަނީ: މިއީ ބެއިޖިން އެއާޕޯޓް އެޅި ކުންފުނި -- އަވަސް އާކައިވް ފޮޓޯ
ރަންވޭ ހެދުމުގެ ގޮތުން ތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ -- އަވަސް އާކައިވް ފޮޓޯ
ރަންވޭގައި ޖަހާފައިވާ ޓަވަރުތަކެއް: މި ޓަވަރުތަކުގެ ސަބަބުން ބޯޓު ޖައްސަން ފަސޭހަވާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ
އާ ރަންވޭ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފައްޓަވައި ދެއްވަނީ: މި މަސައްކަތް ފެށީ 2017 ވަނަ އަހަރު -- އަވަސް އާކައިވް ފޮޓޯ
ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ކުރި ބީޔޫސީޖީގެ އޮފިޝަލަކު މައުލޫމާތު ދެނީ -- އަވަސް އާކައިވް ފޮޓޯ
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާ ރަންވޭ ހުޅުއްވައި ދެއްވަނީ: މި ރަންވޭ ހުޅުވައި ދިނީ ގައުމީ ޓީމު ސާފު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރަން ތައްޓާއެކު ޖެއްސި ފްލައިޓަކުން -- އަވަސް އާކައިވް ފޮޓޯ
ރަންވޭ ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އިއްތިހާދުގެ ބޮޑު ބޯޓެއް ޖައްސަނީ -- އަވަސް އާކައިވް ފޮޓޯ