މުހައްމަދު އަފްރާހު
ބިޒްނަސް އެޑިޓަރު

މުހައްމަދު އަފްރާހު ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޖަޒީރާ އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ހަވީރުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު އެ ނޫސް ދޫކޮށްލީ އަވަސް އޮންލައިން އުފެދުމާ ހަމައިންނެވެ.