މާފުށީ އީދު ބޮޑު ސައި

މާފުށި މެއި 2، 2022: މިއީ މާފުށީގައި ބާއްވާ ތާރީހީ އީދު ސައެވެ. ހެނދުނުގެ މި ސަޔަކީ މި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މިއަދުވެސް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ފަހު މާފުށީގައި އީދު ސައި އޮތެވެ. އީދު ސައިގައި ކުދި ބޮޑު ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާފުށި މެއި 2، 2022: މިއީ މާފުށީގައި ބާއްވާ ތާރީހީ އީދު ސައެވެ. ހެނދުނުގެ މި ސަޔަކީ މި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މިއަދުވެސް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ފަހު މާފުށީގައި އީދު ސައި އޮތެވެ. އީދު ސައިގައި ކުދި ބޮޑު ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާފުށި މެއި 2، 2022: މިއީ މާފުށީގައި ބާއްވާ ތާރީހީ އީދު ސައެވެ. ހެނދުނުގެ މި ސަޔަކީ މި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މިއަދުވެސް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ފަހު މާފުށީގައި އީދު ސައި އޮތެވެ. އީދު ސައިގައި ކުދި ބޮޑު ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާފުށި މެއި 2، 2022: މިއީ މާފުށީގައި ބާއްވާ ތާރީހީ އީދު ސައެވެ. ހެނދުނުގެ މި ސަޔަކީ މި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މިއަދުވެސް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ފަހު މާފުށީގައި އީދު ސައި އޮތެވެ. އީދު ސައިގައި ކުދި ބޮޑު ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާފުށި މެއި 2، 2022: މިއީ މާފުށީގައި ބާއްވާ ތާރީހީ އީދު ސައެވެ. ހެނދުނުގެ މި ސަޔަކީ މި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މިއަދުވެސް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ފަހު މާފުށީގައި އީދު ސައި އޮތެވެ. އީދު ސައިގައި ކުދި ބޮޑު ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާފުށި މެއި 2، 2022: މިއީ މާފުށީގައި ބާއްވާ ތާރީހީ އީދު ސައެވެ. ހެނދުނުގެ މި ސަޔަކީ މި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މިއަދުވެސް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ފަހު މާފުށީގައި އީދު ސައި އޮތެވެ. އީދު ސައިގައި ކުދި ބޮޑު ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާފުށި މެއި 2، 2022: މިއީ މާފުށީގައި ބާއްވާ ތާރީހީ އީދު ސައެވެ. ހެނދުނުގެ މި ސަޔަކީ މި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މިއަދުވެސް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ފަހު މާފުށީގައި އީދު ސައި އޮތެވެ. އީދު ސައިގައި ކުދި ބޮޑު ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާފުށި މެއި 2، 2022: މިއީ މާފުށީގައި ބާއްވާ ތާރީހީ އީދު ސައެވެ. ހެނދުނުގެ މި ސަޔަކީ މި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މިއަދުވެސް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ފަހު މާފުށީގައި އީދު ސައި އޮތެވެ. އީދު ސައިގައި ކުދި ބޮޑު ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާފުށި މެއި 2، 2022: މިއީ މާފުށީގައި ބާއްވާ ތާރީހީ އީދު ސައެވެ. ހެނދުނުގެ މި ސަޔަކީ މި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މިއަދުވެސް އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ފަހު މާފުށީގައި އީދު ސައި އޮތެވެ. އީދު ސައިގައި ކުދި ބޮޑު ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް