ރާއްޖެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ގެއްލުން ވުން

19 މޭ 2016 - ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރާ ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވުން: ރާއްޖެއަށް މިދުވަސްވަރު ކުރާ ވިއްސާރަގައި މެދު އަތޮޅުތަކަށް ގަދަ ވަޔާއެކު ވިއްސާރަ ކުރާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަށްރަށަށް މިހާރު ވެސް ވަނީ ގެއްލުންތައް ވެފައެވެ. އަދި މި ވިއްސާރަ އިތުރު ތިން ދުވަހަށް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.
19 މޭ 2016 - ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރާ ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވުން: ރާއްޖެއަށް މިދުވަސްވަރު ކުރާ ވިއްސާރަގައި މެދު އަތޮޅުތަކަށް ގަދަ ވަޔާއެކު ވިއްސާރަ ކުރާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަށްރަށަށް މިހާރު ވެސް ވަނީ ގެއްލުންތައް ވެފައެވެ. އަދި މި ވިއްސާރަ އިތުރު ތިން ދުވަހަށް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.