ނާޒިމް ހަސަން

ނާޒިމް ނޫސްވެރިކަން ފެށީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ކޮމިޔުނިޓީ ވެބްސައިޓް، ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިން އިން 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ތަޖުރިބާއާ އެކު ނާޒިމް 2015 އެޕްރީލްގައި ގުޅުނީ އޮންލައިން ނޫސް ވަގުތާ އެވެ. ނާޒިމް ފާހަގަ ކުރެވެނީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.