ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލުން

ރަހްމު ކުޑަ ގޮތަކަށް އެތައް ހަމަލާތަކެއްދީ، މަރާލި ބްލޮގާ އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ދިވެހި ނޫސްވެރިން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވެ ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލި އެވެ. އަދި ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި ހަމަހިމޭން ކަމުގެ ސުކޫތެއް ވަނީ ގެނެސް ޔާމީންގެ ހަނދާނުގައި ރަތް ކުލައިގެ ފުއްޕާހަންތަކެއް ދޫކޮށްލި އެވެ. - މޫސާ ރަޝީދު | އަވަސް
ރަހްމު ކުޑަ ގޮތަކަށް އެތައް ހަމަލާތަކެއްދީ، މަރާލި ބްލޮގާ އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ދިވެހި ނޫސްވެރިން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވެ ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލި އެވެ. އަދި ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި ހަމަހިމޭން ކަމުގެ ސުކޫތެއް ވަނީ ގެނެސް ޔާމީންގެ ހަނދާނުގައި ރަތް ކުލައިގެ ފުއްޕާހަންތަކެއް ދޫކޮށްލި އެވެ. - މޫސާ ރަޝީދު | އަވަސް