ކުޅުދުއްފުށިން އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

އުތުރުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ކަމަށްވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އިބޫ ވަޑައިގަތުމާއެކު ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފަ އެވެ. އެމްޑީޕީއަށް ތާއިދު ބޮޑު ކުޅުދުއްފުށީގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބަނދަރަށް އެއްވި އެވެ. ރޭ އިބޫ ވަނީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެސްވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް އިބޫ
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް
އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ނާޒިމް ހަސަން | އަވަސް