މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުން

މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ކުރި ޓެސްޓް ދަތުރުގެ ތެރެއިން ފްލައިޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އާއްމުން ޖަމާވެފައި- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުރި ޓެސްޓް ފްލައިޓުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުރި ޓެސްޓް ފްލައިޓުގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުރި ޓެސްޓް ފްލައިޓުގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުރި ޓެސްޓް ފްލައިޓުގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުރި ޓެސްޓް ފްލައިޓުގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން: ފްލައިޓު އައި މަންޒަރު ބަލަން އާއްމުން ޖަމާވެފައި- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުރި ޓެސްޓް ފްލައިޓުގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން: ފްލައިޓު އައި މަންޒަރު ބަލަން އާއްމުން ޖަމާވެފައި- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުރި ޓެސްޓް ފްލައިޓުގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން: ފްލައިޓު އައި މަންޒަރު ބަލަން އާއްމުން ޖަމާވެފައި- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުރި ޓެސްޓް ފްލައިޓުގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން: ފްލައިޓު އައި މަންޒަރު ބަލަން އާއްމުން ޖަމާވެފައި- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުރި ޓެސްޓް ފްލައިޓުގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން: ފްލައިޓު އައި މަންޒަރު ބަލަން އާއްމުން ޖަމާވެފައި- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުރި ޓެސްޓް ފްލައިޓުގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މާފަރަށް އުފަން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަސްއަދު އަބްދުލް ގަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މާފަރުގެ ރައްޔިތެއް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފަރު 14 އޮގަސްޓް 2018: މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މާފަރުގެ ރައްޔިތެއް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް