އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ

ވީއައިއޭ 9، ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ވީއައިއޭ 9، ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ވީއައިއޭ 9، ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ވީއައިއޭ 9، ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ވީއައިއޭ 9، ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ވީއައިއޭ 9، ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ވީއައިއޭ 9، ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ވީއައިއޭ 9، ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ވީއައިއޭ 9، ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ވީއައިއޭ 9، ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ވީއައިއޭ 9، ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ވީއައިއޭ 9، ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ވީއައިއޭ 9، ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ވީއައިއޭ 9، ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް