ދިރާގުން 5 ޖީ ދައްކާލުން

މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ 21، ނޮވެމްބަރު 2018: ރާއްޖޭގައި 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލަން ދިރާގުން ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު