ޕާޓާ އާއި މަޓާޓޯ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޓްރެއިނިން

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 22، ނޮވެމްބަރު 2018: ޕާޓާ އާއި މަޓާޓޯއިން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ މީހުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް ފޮޓޯ
ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 22، ނޮވެމްބަރު 2018: ޕާޓާ އާއި މަޓާޓޯއިން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ މީހުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް ފޮޓޯ
ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 22، ނޮވެމްބަރު 2018: ޕާޓާ އާއި މަޓާޓޯއިން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ މީހުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް ފޮޓޯ
ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 22، ނޮވެމްބަރު 2018: ޕާޓާ އާއި މަޓާޓޯއިން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ މީހުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް ފޮޓޯ
ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 22، ނޮވެމްބަރު 2018: ޕާޓާ އާއި މަޓާޓޯއިން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ މީހުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް ފޮޓޯ
ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 22، ނޮވެމްބަރު 2018: ޕާޓާ އާއި މަޓާޓޯއިން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ މީހުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް ފޮޓޯ
ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 22، ނޮވެމްބަރު 2018: ޕާޓާ އާއި މަޓާޓޯއިން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ މީހުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް ފޮޓޯ
ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 22، ނޮވެމްބަރު 2018: ޕާޓާ އާއި މަޓާޓޯއިން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ މީހުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް ފޮޓޯ
ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 22، ނޮވެމްބަރު 2018: ޕާޓާ އާއި މަޓާޓޯއިން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ މީހުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް ފޮޓޯ
ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 22، ނޮވެމްބަރު 2018: ޕާޓާ އާއި މަޓާޓޯއިން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ މީހުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް ފޮޓޯ
ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 22، ނޮވެމްބަރު 2018: ޕާޓާ އާއި މަޓާޓޯއިން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ މީހުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް ފޮޓޯ
ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 22، ނޮވެމްބަރު 2018: ޕާޓާ އާއި މަޓާޓޯއިން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ މީހުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް ފޮޓޯ