ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މާފުށީގައި

މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާފުށި 23 ނޮވެމްބަރު 2018: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: މާފުއްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަށް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް