ލަކްސްގެ އާ ރިސޯޓު ހުޅުވުން

ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019: ލަކްސް ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓުގައި 67 ރެސިޑެންސް ވިލާ ހުރޭ- ފޮޓޯ: ލަކްސް
ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019: ލަކްސް ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓުގައި 67 ރެސިޑެންސް ވިލާ ހުރޭ- ފޮޓޯ: ލަކްސް
ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019: ރިސޯޓުގެ ފުރަމަތަ ގެސްޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ -- ފޮޓޯ: ލަކްސް
ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019: ރިސޯޓުގެ ފުރަމަތަ ގެސްޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ- ފޮޓޯ: ލަކްސް
ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019: ލަކްސްގެ އެއް ރެސްޓޯރެންޓް، މިތަނުން ކޮފީގެ ގިނަ ރަހަތަކެއް ލިބެން ހުރޭ- ފޮޓޯ: ލަކްސް
ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019: ލަކްސް ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓުގައި 67 ރެސިޑެންސް ވިލާ ހުރޭ- ފޮޓޯ: ލަކްސް
ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019: ލަކްސް ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓުގައި 67 ރެސިޑެންސް ވިލާ ހުރޭ- ފޮޓޯ: ލަކްސް
ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019: ލަކްސް ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު ހުޅުވުން- ފޮޓޯ: ލަކްސް
ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019: ލަކްސް ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު ހުޅުވުން- ފޮޓޯ: ލަކްސް
ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019: ލަކްސް ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު ހުޅުވުން- ފޮޓޯ: ލަކްސް
ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019 ރިސޯޓުގެ ރެސްޓޯންޓް- ފޮޓޯ: ލަކްސް
ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019- ފޮޓޯ ލަކްސް
ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019: މި ރިސޯޓުގައި ކެއުންތަކަށް ހާއްސަ ތިން ރެސްޓޯރެންޓު ހުރޭ- ލަކްސް
ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019: ލަކްސް ކުންފުނީގެ ދެވަނަ ރިސޯޓު ހުޅުވަން ބައިވެރިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތެއް މޫދު ކުޅިވަރެއްގައި ބައިވެރިވަނީ- ފޮޓޯ: ލަކްސް
ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް: 1، ޖެނުއަރީ 2019: ލަކްސް ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު ހުޅުވުން- ފޮޓޯ: ލަކްސް