ބައިސްކަލްގައި ޖަފްނާއަށް

ސްރީލަންކާ 10، މާޗް 2019: ބައިކްމޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖަފްނާ ޓުއާގެ ތެރެއިން: މި ޓުއާގައި 80 ކިލޯ މީޓަރަށް ބައިސްކަލް ދުއްވާނެ- ފޮޓޯ: ބައިކް މޯލްޑިވްސް
ސްރީލަންކާ 10، މާޗް 2019: ބައިކްމޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖަފްނާ ޓުއާގެ ތެރެއިން: މި ޓުއާގައި 80 ކިލޯ މީޓަރަށް ބައިސްކަލް ދުއްވާނެ- ފޮޓޯ: ބައިކް މޯލްޑިވްސް