ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުން

މާލެ، 27 މާޗް 2019: މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ރާއްޖޭގައި ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުން. ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލީ ހިދުމަތްތަކާއި މާލީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ދެމުން- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ، 27 މާޗް 2019: މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ރާއްޖޭގައި ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުން. ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލީ ހިދުމަތްތަކާއި މާލީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ދެމުން- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ، 27 މާޗް 2019: މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ރާއްޖޭގައި ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުން. ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލީ ހިދުމަތްތަކާއި މާލީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ދެމުން- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ، 27 މާޗް 2019: މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ރާއްޖޭގައި ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުން. ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލީ ހިދުމަތްތަކާއި މާލީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ދެމުން- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ، 27 މާޗް 2019: މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ރާއްޖޭގައި ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުން. ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލީ ހިދުމަތްތަކާއި މާލީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ދެމުން- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ، 27 މާޗް 2019: މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ރާއްޖޭގައި ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުން. ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލީ ހިދުމަތްތަކާއި މާލީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ދެމުން- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ، 27 މާޗް 2019: މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ރާއްޖޭގައި ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުން. ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލީ ހިދުމަތްތަކާއި މާލީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ދެމުން- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ، 27 މާޗް 2019: މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ރާއްޖޭގައި ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުން. ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލީ ހިދުމަތްތަކާއި މާލީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ދެމުން- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ، 27 މާޗް 2019: މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ރާއްޖޭގައި ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުން. ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލީ ހިދުމަތްތަކާއި މާލީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ދެމުން- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ، 27 މާޗް 2019: މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ރާއްޖޭގައި ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުން. ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލީ ހިދުމަތްތަކާއި މާލީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ދެމުން- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ، 27 މާޗް 2019: މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ރާއްޖޭގައި ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުން. ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލީ ހިދުމަތްތަކާއި މާލީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ދެމުން- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ، 27 މާޗް 2019: މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ރާއްޖޭގައި ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުން. ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލީ ހިދުމަތްތަކާއި މާލީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ދެމުން- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ