މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓް

މާލެ، 6 އެޕްރީލް 2019: ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 6 އެޕްރީލް 2019: ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 6 އެޕްރީލް 2019: ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 6 އެޕްރީލް 2019: ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 6 އެޕްރީލް 2019: ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 6 އެޕްރީލް 2019: ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 6 އެޕްރީލް 2019: ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
މާލެ، 6 އެޕްރީލް 2019: ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް