އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ ރާއްޖޭގައި

މާލެ، 10 އެޕްރީލް 2019: އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ މާލެ ބަނދަރުގައި: މި އުޅަނދުން 3000 އަށްވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މާލެ އައި- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ، 10 އެޕްރީލް 2019: މާލެ ބަނދަރުގައި މިހާރު އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ މާލެގެ ތިއޭޓަރު- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ، 10 އެޕްރީލް 2019: އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ އަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ، 10 އެޕްރީލް 2019: އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ: އެމްއެސްސީ މެކްނީފިކާއަކީ ދިގު މިނުގައި 964 ފޫޓު އަދި ފުޅާ މިނުގައި 106 ފޫޓު ހުންނަ އުޅަނދެކެވެ. މި އުޅަނދުގައި 1200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކްރޫ އިން މަސައްކަތް ކުރާއިރު މި އުޅަނދުގައި އާއްމު ގޮތެއްގައި 2500 ފަސިންޖަރުންނަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 1,259 ކޮޓަރި ހުންނަ މި އުޅަނދު ފުލް އޮކިއުޕެންސީގައި އޮންނައިރު 3500 މީހުން މީގައި ތިބޭނެ އެވެ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ، 10 ޖއެޕްރީލް 2019: އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ: އެމްއެސްސީ މެކްނީފިކާއަކީ ދިގު މިނުގައި 964 ފޫޓު އަދި ފުޅާ މިނުގައި 106 ފޫޓު ހުންނަ އުޅަނދެކެވެ. މި އުޅަނދުގައި 1200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކްރޫ އިން މަސައްކަތް ކުރާއިރު މި އުޅަނދުގައި އާއްމު ގޮތެއްގައި 2500 ފަސިންޖަރުންނަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 1,259 ކޮޓަރި ހުންނަ މި އުޅަނދު ފުލް އޮކިއުޕެންސީގައި އޮންނައިރު 3500 މީހުން މީގައި ތިބޭނެ އެވެ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ، 10 އެޕްރީލް 2019: އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ: އެމްއެސްސީ މެކްނީފިކާއަކީ ދިގު މިނުގައި 964 ފޫޓު އަދި ފުޅާ މިނުގައި 106 ފޫޓު ހުންނަ އުޅަނދެކެވެ. މި އުޅަނދުގައި 1200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކްރޫ އިން މަސައްކަތް ކުރާއިރު މި އުޅަނދުގައި އާއްމު ގޮތެއްގައި 2500 ފަސިންޖަރުންނަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 1,259 ކޮޓަރި ހުންނަ މި އުޅަނދު ފުލް އޮކިއުޕެންސީގައި އޮންނައިރު 3500 މީހުން މީގައި ތިބޭނެ އެވެ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ، 10 އެޕްރީލް 2019: އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ، 10 އެޕްރީލް 2019: އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ، 10 އެޕްރީލް 2019: އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ، 10 އެޕްރީލް 2019: އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ، 10 އެޕްރީލް 2019: އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ، 10 އެޕްރީލް 2019: އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ، 10 އެޕްރީލް 2019: އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ މާލެ ބަނދަރުގައި: މި އުޅަނދުން 3000 އަށްވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މާލެ އައި- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ، 10 އެޕްރީލް 2019: އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ މާލެ ބަނދަރުގައި: މި އުޅަނދުން 3000 އަށްވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މާލެ އައި- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު
މާލެ، 10 އެޕްރީލް 2019: އެމްއެސްސީ މެގްނިފިކާ މާލެ ބަނދަރުގައި: މި އުޅަނދުން 3000 އަށްވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މާލެ އައި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު