ހަމަ ހިމޭން ދަނގެތި

17 އޭޕްރީލް 2019، ދަނގެތި - މިއީ އދ. ދަނގެއްޗެވެ. މި ރަށުގެ ފާލަމުގެ ކޮޅުގައި ހުރެ ބަލާލާއިރު އެ އޮތީ ރަން ވެލި ރިސޯޓެވެ. ދެން އެ އޮތީ ވިލަމެންދޫ އާއި ލިލީ ބީޗެވެ. މި އަތޮޅަކީ ޓޫރިޒަމްގެ މައި ހަބެކެވެ. މި ރަށުގެ ވަށައިގެން އޮތީ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޕަޓީ ތަކެވެ. ނަމަވެސް މި ރަށް ވެފައިވަނީ އިގްތިސޯދީ ހަރަކާތްތައް މަދު ރަށެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރަށް ވަށައިގެން ޓޫރިޒަމް އޮތްއިރު މި ރަށު ތެރެއިން ފެންނަނީ ހުސް ކަމާއި ހިމޭން ކަމެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރީލް 2019: އާބާދީގައި 1105 މީހުން ދިރިއުޅޭ އދ. އަތޮޅު ދަނގެތި: މި ރަށުގެ ފިހާރައެއްގެ ކައިރީން ބަަޔަކު ހިނގާފައިދަނީ، މި ރަށުގައި 14 ފިހާރައެއް ހުރޭ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރީލް 2019: ރަށުގައި ހަދާފައިވާ ފިނި މައިޒާނެއް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރީލް 2019: ރަށުގެ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ބަގީއެއްގައި ބަޔަކު ދަތުރު ކުރަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރީލް 2019: މި ރަށުގެ އެންމެ ހިތް ފަސޭހަ ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ ތުނޑި- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރީލް 2019: މިރަށުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރީލް 2019: މި ރަށުގެ އެންމެ ހިތް ފަސޭހަ ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ ތުނޑި- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރީލް 2019: މި ރަށުގެ ތުނޑީގައި ހަދާފައިވާ ހިތް ފަސޭހަ މައިޒާނެއް-ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރީލް 2019: މި ރަށުގެ މިސްކިތެއް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރީލް 2019: މި ރަށުގެ އެންމެ ހިތް ފަސޭހަ ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ ތުނޑި- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރިލް 2019: ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަމުން ގެންދާ އިމާރާތެއް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރިލް 2019: ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަމުން ގެންދާ އިމާރާތެއް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރިލް 2019: މި ރަށުގެ މައި ފާލަން. މިރަށުގައި ފާލަމެއްގެ އިތުރުން ބޮޑު ބަނދަރެއް ވެސް ހުރޭ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރިލް 2019: ދަނގެތީ ފިހާރައެއް: މިރަށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެސްޓް ފިހާރަ ހުރޭ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރިލް 2019: ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރިލް 2019: ދަނގެތީ ބަނދަރު މަތި: މި ބަނދަރު ހަދާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރިލް 2019: - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް
ދަނގެތި- 14، އޭޕްރިލް 2019:- ރަށުގެ އަތިރި މަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ލަކުޑި ގޮނޑިއެއް؛ މިއީ ހިތް ފަސޭހަ ރަށެއް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު| އަވަސް