ލަންކާގެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ

27 އޭޕްރީލް 2019، ކޮލަމްބޯ -- މިދިއަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ތަކަށް ފަހު މުޅި ގައުމުގެ ހުރިހާ ދިމާއައެއް ވަކި ވަކީން ބަަލައި ފާސް ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. ލަންކާގައި ބަލާ ފާސް ކުރާއިރު ތުހުމަތުވާ މީހުންގެ ފަރާތްތަކުން ސަލާމާތީ ބާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ހަމަލާތައް ދިނުން ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. --
27 އޭޕްރީލް 2019، ކޮލަމްބޯ -- މިދިއަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ތަކަށް ފަހު މުޅި ގައުމުގެ ހުރިހާ ދިމާއައެއް ވަކި ވަކީން ބަަލައި ފާސް ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. ލަންކާގައި ބަލާ ފާސް ކުރާއިރު ތުހުމަތުވާ މީހުންގެ ފަރާތްތަކުން ސަލާމާތީ ބާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ހަމަލާތައް ދިނުން ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. --
27 އޭޕްރީލް 2019، ކޮލަމްބޯ -- މިދިއަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ތަކަށް ފަހު މުޅި ގައުމުގެ ހުރިހާ ދިމާއައެއް ވަކި ވަކީން ބަަލައި ފާސް ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. ލަންކާގައި ބަލާ ފާސް ކުރާއިރު ތުހުމަތުވާ މީހުންގެ ފަރާތްތަކުން ސަލާމާތީ ބާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ހަމަލާތައް ދިނުން ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. --
27 އޭޕްރީލް 2019، ކޮލަމްބޯ -- މިދިއަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ތަކަށް ފަހު މުޅި ގައުމުގެ ހުރިހާ ދިމާއައެއް ވަކި ވަކީން ބަަލައި ފާސް ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. ލަންކާގައި ބަލާ ފާސް ކުރާއިރު ތުހުމަތުވާ މީހުންގެ ފަރާތްތަކުން ސަލާމާތީ ބާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ހަމަލާތައް ދިނުން ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. --
27 އޭޕްރީލް 2019، ކޮލަމްބޯ -- މިދިއަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ތަކަށް ފަހު މުޅި ގައުމުގެ ހުރިހާ ދިމާއައެއް ވަކި ވަކީން ބަަލައި ފާސް ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. ލަންކާގައި ބަލާ ފާސް ކުރާއިރު ތުހުމަތުވާ މީހުންގެ ފަރާތްތަކުން ސަލާމާތީ ބާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ހަމަލާތައް ދިނުން ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. --