ރައީސް އަމީންގެ ރެސިޕީ: ފެންފޮޅި

ބޭނުންތަަކެތި

ހަޑޫ ނާޅި 1
ތިން ކާށީގެ ކިރު
ކުކުޅު ބިސް 2

ފިހާނެ ގޮތް

ހަޑޫ ހިމުންކޮށް ފުޑުއްވާށެވެ. ފުށާއި، ކިރާއި، ބިސް، ރަގަޅަށް ގިރުއްވާށެވެ... ފޮޅި ފިހާ ތަވައެއްގައި ބިސް އުގުޅުއްވައިގެން، ތުނިކޮށް ފިއްސަވަމުން ގެންދަވާށެވެ.