ސެންޓްގެ ވަސް ޖެހުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތަ؟

ސެންޓް ނުވަތަ އަތަރު ނުވަތަ މީރުވަސް ދުވާ ސައިބޯނި ފަދަ އެއްޗެހީގެ ވަސް ޖެހުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ސެންޓާއި އަތަރު ފަދަ މީރު ވަސްދުވާ ތަކެތީގެ ވަސް ޖެހުމަކުން ނުވަތަ ވަސް ބެލުމަކުން ރޯދަ ނުގެއްލޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ތަކެތީގެ ވަސް ބެލުމަކީ މަކްރޫހަ ކަމެއްކަމުގައި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެކިލައްވަ އެވެ.