ރޯދައަށް ހުރެ އަނބިމީހާގެ ގައިގަ ބޮސް ދެވިދާނެތަ؟

ރޯދައަށް ހުރެ އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ބޮސް ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ރޯދައަށް ހުރެ އަނބިމީހާއަށް ބޮސް ދިނުމަކީ އެއީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ޝަހުވަތް ތެރިކަން މަތަ ނުކުރެވޭ މީހާގެ މައްޗައް ހުއްދައެއް ނޫނެވެ.