ރައީސް އަަމީންގެ ރެސިޕީ: ބަރަަބޮލު ހަލުވާ

ބޭނުންތަކެތި

ބަރަަބޯ 11، ބަރަބޯ ގަލަކަށް ހަކުރުގާ 1
ކުޑަގިތެޔޮފޮދެއް
ރަަހަލާވަރަށް ކާފޫރުތޮޅި އޮށްކޮޅެއް

ކައްކާނެ ގޮތްް

އެންމެ ފުރަތަމައިން ބަރަބޯ ގާނުއްވާށެވެ. ހުނިކޮޅު ލުއްސަަވާށެވެ. ކެކި ކެކި ހުރި ހޫނު ފެނުގެ ތެރެޔަށް އަޅުއްވައިގެން ރޯ ފިލުއްވާށެވެ. ރަގަޅަށް ފެލުއްވަވާށެވެ ... ގިތެޔޮފޮދު ތެރެއަށް، ދަަޑިކޮޅެއް ލައްވަައިގެނ، މީރު ހެވާށެވެ. ބަރަބޯ ހުންޏާއި، ހަކުރާއި ކާފޫރުތޮޅި އެއްކޮށް ގިތެޔޮފޮދު ރަަގަޅަށް އެއްކުރައްވާށެވެ. އުދުންމައްޗަށް ވައިގެން، ކައްކަވައި ހިއްލަަވައި، މަތި ހިކިލާވަރުވީމާ ލަވާށެވެ.