ތައި ވިޔަފާރިވެރިން ރާއްޖޭގައި

26 ޖޫން 2019، މާލެ -- ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ތައިލެންޑުގެ ބިޒްނަސް މެޗިން ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ތައިލެންޑުގެ 27 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ކޮމިއުނިޓީގެ ގިނަ ބަޔަކާ ބައްދަލުކޮށް ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްފައި ވެއެވެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019 މާލެ -- ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ތައިލެންޑުގެ ބިޒްނަސް މެޗިން ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ތައިލެންޑުގެ 27 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019 މާލެ -- ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ތައިލެންޑުގެ ބިޒްނަސް މެޗިން ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ތައިލެންޑުގެ 27 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019 މާލެ -- ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ތައިލެންޑުގެ ބިޒްނަސް މެޗިން ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ތައިލެންޑުގެ 27 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019 މާލެ -- ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ތައިލެންޑުގެ ބިޒްނަސް މެޗިން ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ތައިލެންޑުގެ 27 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019 މާލެ -- ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ތައިލެންޑުގެ ބިޒްނަސް މެޗިން ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ތައިލެންޑުގެ 27 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019 މާލެ -- ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ތައިލެންޑުގެ ބިޒްނަސް މެޗިން ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ތައިލެންޑުގެ 27 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019 މާލެ -- ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ތައިލެންޑުގެ ބިޒްނަސް މެޗިން ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ތައިލެންޑުގެ 27 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019 މާލެ -- ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ތައިލެންޑުގެ ބިޒްނަސް މެޗިން ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ތައިލެންޑުގެ 27 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019 މާލެ -- ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ތައިލެންޑުގެ ބިޒްނަސް މެޗިން ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ތައިލެންޑުގެ 27 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019 މާލެ -- ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ތައިލެންޑުގެ ބިޒްނަސް މެޗިން ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ތައިލެންޑުގެ 27 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019 މާލެ -- ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ތައިލެންޑުގެ ބިޒްނަސް މެޗިން ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ތައިލެންޑުގެ 27 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019 މާލެ -- ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ތައިލެންޑުގެ ބިޒްނަސް މެޗިން ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ތައިލެންޑުގެ 27 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019 މާލެ -- ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ތައިލެންޑުގެ ބިޒްނަސް މެޗިން ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ތައިލެންޑުގެ 27 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް