މުމްބާއީ ވިއްސާރަ

1 ޖުލައި 2019، މުންބާއީ - ބޯ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ މުމްބާއީން ވަނީ 15 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ. އަދި އެ ސިޓީގެ ރޭލް ޓްރާންސްޕޯޓާއި މަގުމަތީ ދަތުރުތަކުގެ އިތުރުން، ވައިގެ ދަތުރުތަކަށް ވަނީ ބުރޫ އަރައިފަ އެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 10 އަހަރު ތެެރޭގައި އެންމެ ބޯކޮށް އެ ސަރަހައްދަށް ވިއްސާރަ ކުރި ފަހަރެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަލް ޖަޒީރާ
1 ޖުލައި 2019، މުންބާއީ - ބޯ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ މުމްބާއީން ވަނީ 15 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.
1 ޖުލައި 2019، މުންބާއީ - ބޯ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ މުމްބާއީން ވަނީ 15 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.
1 ޖުލައި 2019، މުންބާއީ - ބޯ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ މުމްބާއީން ވަނީ 15 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.
1 ޖުލައި 2019، މުންބާއީ - ބޯ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ މުމްބާއީން ވަނީ 15 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.
1 ޖުލައި 2019، މުންބާއީ - ބޯ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ މުމްބާއީން ވަނީ 15 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.
1 ޖުލައި 2019، މުންބާއީ - ބޯ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ މުމްބާއީން ވަނީ 15 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.
1 ޖުލައި 2019، މުންބާއީ - ބޯ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ މުމްބާއީން ވަނީ 15 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.
1 ޖުލައި 2019، މުންބާއީ - ބޯ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ މުމްބާއީން ވަނީ 15 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.