ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި

މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 5 ޖުލައި 2019-- ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި އެ ހަރަކާތަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް