ޓީޓީ ޓީމް ރަން މެޑަލް ހޯދުމުގެ އުފާ

މޮރިޝަސް، 21 ޖުލައި 2019 - މޮރިޝަސްގައި ކުރިޔަށްދާ އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާައްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމް ވަނީ މޮރިޝަސް ބަލިކޮށް މިއަދު ރަންމެޑަލް ހޯދާފަ އެވެ. ރާއްޖެއަށް ޓީޓީން ރަންމެޑަލް ހޯދައި ދިންމެޗް ކުޅުނު އިރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މެޗް ބައްލަވަން އިންނެވި އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ރަން މެޑަލް ލިބުމުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މޮރިޝަސް، 21 ޖުލައި 2019 - މޮރިޝަސްގައި ކުރިޔަށްދާ އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާައްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމް ވަނީ މޮރިޝަސް ބަލިކޮށް މިއަދު ރަންމެޑަލް ހޯދާފަ އެވެ. ރާއްޖެއަށް ޓީޓީން ރަންމެޑަލް ހޯދައި ދިންމެޗް ކުޅުނު އިރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މެޗް ބައްލަވަން އިންނެވި އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ރަން މެޑަލް ލިބުމުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.
މޮރިޝަސް، 21 ޖުލައި 2019 - މޮރިޝަސްގައި ކުރިޔަށްދާ އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާައްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމް ވަނީ މޮރިޝަސް ބަލިކޮށް މިއަދު ރަންމެޑަލް ހޯދާފަ އެވެ. ރާއްޖެއަށް ޓީޓީން ރަންމެޑަލް ހޯދައި ދިންމެޗް ކުޅުނު އިރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މެޗް ބައްލަވަން އިންނެވި އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ރަން މެޑަލް ލިބުމުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.
މޮރިޝަސް، 21 ޖުލައި 2019 - މޮރިޝަސްގައި ކުރިޔަށްދާ އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާައްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމް ވަނީ މޮރިޝަސް ބަލިކޮށް މިއަދު ރަންމެޑަލް ހޯދާފަ އެވެ. ރާއްޖެއަށް ޓީޓީން ރަންމެޑަލް ހޯދައި ދިންމެޗް ކުޅުނު އިރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މެޗް ބައްލަވަން އިންނެވި އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ރަން މެޑަލް ލިބުމުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.
މޮރިޝަސް، 21 ޖުލައި 2019 - މޮރިޝަސްގައި ކުރިޔަށްދާ އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާައްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމް ވަނީ މޮރިޝަސް ބަލިކޮށް މިއަދު ރަންމެޑަލް ހޯދާފަ އެވެ. ރާއްޖެއަށް ޓީޓީން ރަންމެޑަލް ހޯދައި ދިންމެޗް ކުޅުނު އިރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މެޗް ބައްލަވަން އިންނެވި އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ރަން މެޑަލް ލިބުމުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.
މޮރިޝަސް، 21 ޖުލައި 2019 - މޮރިޝަސްގައި ކުރިޔަށްދާ އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާައްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމް ވަނީ މޮރިޝަސް ބަލިކޮށް މިއަދު ރަންމެޑަލް ހޯދާފަ އެވެ. ރާއްޖެއަށް ޓީޓީން ރަންމެޑަލް ހޯދައި ދިންމެޗް ކުޅުނު އިރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މެޗް ބައްލަވަން އިންނެވި އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ރަން މެޑަލް ލިބުމުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.
މޮރިޝަސް، 21 ޖުލައި 2019 - މޮރިޝަސްގައި ކުރިޔަށްދާ އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާައްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމް ވަނީ މޮރިޝަސް ބަލިކޮށް މިއަދު ރަންމެޑަލް ހޯދާފަ އެވެ. ރާއްޖެއަށް ޓީޓީން ރަންމެޑަލް ހޯދައި ދިންމެޗް ކުޅުނު އިރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މެޗް ބައްލަވަން އިންނެވި އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ރަން މެޑަލް ލިބުމުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.
މޮރިޝަސް، 21 ޖުލައި 2019 - މޮރިޝަސްގައި ކުރިޔަށްދާ އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާައްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމް ވަނީ މޮރިޝަސް ބަލިކޮށް މިއަދު ރަންމެޑަލް ހޯދާފަ އެވެ. ރާއްޖެއަށް ޓީޓީން ރަންމެޑަލް ހޯދައި ދިންމެޗް ކުޅުނު އިރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މެޗް ބައްލަވަން އިންނެވި އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ރަން މެޑަލް ލިބުމުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.